บลูเบอร์รี่ครีมชีสปอเปี๊ยะทาร์ต

Last modified: February 14, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บลูเบอร์รี่ครีมชีสปอเปี๊ยะทาร์ต
Blueberry Cream Cheese Spring Rolla Tarts
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว กิตติมา ทัศนากร
Ms. Kittima  Thasanakorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Ms. Jinjuta  Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

กิตติมา ทัศนากร. (2563). บลูเบอร์รี่ครีมชีสปอเปี๊ยะทาร์ต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ เป็นโรงแรม 5 ดาว ตั้งอยู่บริเวณ 53 ถนนวิทยุ โดยผู้จัดทำได้ฝึกงานในแผนกครัว เบเกอรี่ สังเกตเห็นถึงการนำเข้าของบลูเบอร์รี่ ในโรงแรมเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการทำแยมออแกร์นิค ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการทำ Blueberry Cream Cheese Spring Roll Tarts เพื่อ แปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ศึกษาการทำผลิตภัณฑ์บลูเบอร์รี่ครีมชีสปอเปี๊ยะทาร์ตสูตรมาตรฐานและ ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในรสชาติของผลิตภัณฑ์บลูเบอร์รี่ครีมชีสปอเปี๊ยะทาร์ต ก่อนจะนำวางจำหน่ายในโรงแรม จากนั้นทำไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้พนักงานโรงแรม จำนวน 30 คน  พบว่า ผลสำรวจจากการทดสอบ ด้านราคาได้เท่ากับ 4.26 ด้านสีสันและลักษณะเท่ากับ 4.35 มาด้านของกลิ่นของบลูเบอร์รี่เท่ากับ 4.37 และด้านรสชาติ เท่ากับ 4.38 ตามลำดับและได้ ผลตอบแทนในการขาย  Blueberry Cream Cheese Spring Roll Tarts ระยะ 2 เดือน พบว่า ขาย Blueberry Cream Cheese Spring Roll Tarts ได้จำนวน 50 ชิ้น

คำสำคัญ: บลูเบอร์รี่, ครีมชีส, แป้งปอเปี๊ยะ


Abstract

Sivatel Hotel Bangkok is a five-star hotel located on Witthayu Road where the author interned in bakery kitchen. During the internship, it was observed that a great number of blueberries were imported for making organic jam, therefore, the creator has an idea to made Blueberry Cream Cheese Spring Roll Tarts for a new product transfiguration. The purposes of this study were: 1) to educate about Blueberry Cream Cheese Spring Roll Tarts standard making process; and 2) to educate customer satisfaction before placed on sale at the hotel. The Blueberry Cream Cheese Spring Roll Tarts were then quality tested by sense perception through a sample of 30 of the hotel’s employees.

The result of the study were as follows: 1) Pricing got 4.26 percent; 2) color and appearance got 4.35 percent; 3) scent got 4.37 percent; and 4) taste got 4.38 percent. Two month later, Blueberry Cream Cheese Spring Rolls Tart needed to sell 50 pieces to make profit.

Keywords:  Blueberry, Cream Cheese, Spring Roll Tarts.


บลูเบอร์รี่ครีมชีสปอเปี๊ยะทาร์ต | Blueberry Cream Cheese Spring Rolla Tarts

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 85
Previous: ซุปข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ด
Next: การตลาดเชิงเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออแกร์นิคของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ