น้ำมันหอมระเหยจากดอกลีลาวดี

Last modified: February 18, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำมันหอมระเหยจากดอกลีลาวดี
Plumeria Essential Oil
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพงษ์ภูมิ์  กาญจนวัฒน์
Mr. Pongpuo  Kanchanawat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Miss Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

พงษ์ภูมิ์  กาญจนวัฒน์. (2563). น้ำมันหอมระเหยจากดอกลีลาวดี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การทำโครงงานเรื่องน้ำมันหอมระเหยจากดอกลีลาวดีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการซื้อน้ำยาปรับอากาศของแผนกจัดเลี้ยง ช่วยลดกลิ่นอับภายในบริเวณห้องพักหรือห้องประชุมและช่วยทำให้ผ่อนคลายลดความเครียดของลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยการนำดอกลีลาวดีที่ร่วงในบริเวณรอบๆ โรงแรมมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากดอกลีลาวดี

หลังจากที่ได้ทำผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากดอกลีลาวดี ผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความคิดเห็น โดยจัดทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจรวมอยู่ที่ระดับมากในด้านกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย สีของน้ำมันหอมระเหย คุณภาพของน้ำมันหอมระเหย ระยะเวลาในการใช้งาน ความสะดวกในการนำไปใช้งาน และช่วยลดต้นทุนให้กับทางโรงแรมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงงานน้ำมันหอมระเหยจากดอกลีลาวดีมีความพึงพอใจรวมอยู่ที่ระดับมาก

คำสำคัญ: น้ำมันหอมระเหย, ดอกลีลาวดี


Abstract

The production of essential oil from Frangipani Flower (Plumeria) project, aimed at creating added value from natural material and to reduce organization’s costs. The omnipresent Frangipani flowers around the hotel were collected and proceeded vapor extraction to form good smelling essential oil. The Product was then tried and tested to replace the refreshed spray, commonly used stuff of banquet department, for refreshing the air and unpleasant odor elimination in guest rooms, meeting rooms and restaurants. The crucial condition to please the Hotel’s guesses
and customers.

After getting the aroma oil, the evaluation process was conducted by satisfaction survey via online questionnaire. Thirty cohort samples were recruited, consisting of the Hotel’s employees and Guests. The appraisal result revealed positive feedbacks in term of, the scent, color, quality, duration of usage and easy to use. Moreover, the test group also supported the idea of product adoption to save operational costs.

Keywords:  Essential Oil, Plumeria.


น้ำมันหอมระเหยจากดอกลีลาวดี | Plumeria Essential Oil

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Attachments

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 650
Previous: มัฟฟินจากผักออร์แกนิค
Next: ซุปข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ด