การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ โก ไทรเพชร

Last modified: February 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ โก ไทรเพชร
On-Grid Solar Power Systems Design and Installation at Solar Co Triphetch Power Plant
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรวุฒิ เทพแสน
Mr. Worawut Thepsan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สิทธิพร เพ็ชรกิจ
Mr. Sitthiporn Petchakit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

วรวุฒิ เทพแสน. (2562). การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ โก ไทรเพชร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออน กริด โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานสหกิจศึกษา  มหาลัยสยาม โครงงานนี้ได้อธิบายถึงการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ โก ไทรเพชร 1 ที่ต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าไทรเพชร 1 ที่กำลังไฟฟ้า 9.5 MW ในพื้นที่ 200 ไร่  ใช้แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ ผลิตได้ต่อแผงเท่ากับ 250 W ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 30.2 V กระแสไฟฟ้าสูงสุด 8.30 A ได้ขนาดการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น 48,000 แผง และผลการปฏิบัติงานในโครงการนี้ เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่จะนำไปใช้และศึกษาเพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: โซล่าเซลล์, พลังงานแสงอาทิตย์, ออกแบบและติดตั้ง


Abstract

This cooperative study presented the design and installation of on-grid solar power systems as part of the Siam Cooperative University project. This project described the design and installation of on-grid solar power systems inside the Solar Co Triphetch 1 power plant. This generated electricity within 9.5 MW in an area of 200 Rai and used polycrystalline solar panels, equal to 250 W, the maximum voltage and current of 30.2 V and 8.30 A, respectively. Therefore, the size of the solar energy was 48,000 panels. This project was possible because the goals and objectives were achieved based on knowledge of the project. Moreover, it was useful to use and study in the future.

Keywords:  Solar Energy, Design and Installation, On-grid.


การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ โก ไทรเพชร | On-Grid Solar Power Systems Design and Installation at Solar Co Triphetch Power Plant

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 359
Previous: การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Next: การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขต ตลิ่งชัน