การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขต ตลิ่งชัน

Last modified: February 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขต ตลิ่งชัน
Price Estimation Electrical System within The Criminal Court Building for Corruption at Taling Chan District
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ศุภวิชญ์ บุศรังศี, นาย ธนภูมิ จันทปัญญา
Mr. Suppawit Bussarangsi, Mr. Thanaphum Chanthapanya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สิทธิพร เพ็ชรกิจ
Mr. Sitthiporn Phetchakit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ศุภวิชญ์ บุศรังศี และ ธนภูมิ จันทปัญญา. (2562). การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขต ตลิ่งชัน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้นำเสนอการประมาณราคางานระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริตเขตตลิ่งชันซึ่งเป็นโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด การประมาณราคาระบบไฟฟ้าภายในอาคารนี้เริ่มจากการตรวจสอบแบบแปลน การหาปริมาณอุปกรณ์ในแบบ การจัดทำรายการและตรวจสอบราคาวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำตารางปริมาณวัสดุอุปกรณ์และออกใบเสนอราคา ตามลำดับ ในการทำการประมาณราคานี้ได้ทำการเปรียบเทียบกับราคาอ้างอิง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจ รายละเอียดการประมาณราคาและผลการปฏิบัติงานได้อธิบายไว้ในปริญญานิพนธ์เล่มนี้แล้ว ปริญญานิพนธ์นี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการประมาณราคาได้ต่อไป

คำสำคัญ: การประมาณราคาระบบไฟฟ้า, การถอดแบบ, ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร


Abstract

This thesis presented Price estimation of the internal electrical system of the Criminal Court Building, Taling Chan District, which was a cooperative education project of Siam University in collaboration with Alpha Electric Engineering Co., Ltd. Power system price estimation for this building started with Plan inspection, Equipment quantification, listed preparation and check material price, establishing a table of materials and equipment and quotation respectively. in order to make this estimate, compare it with the reference price The results were satisfactory. Details of price estimation and performance were described in this thesis, and this thesis can be used in further study of price estimation.

Keywords:  Price Estimation Electrical System, Reproduction, Indoor Electrical System.


การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลอาญาทุจริต เขต ตลิ่งชัน | Price Estimation Electrical System within The Criminal Court Building for Corruption at Taling Chan District

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 133
Previous: การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ โก ไทรเพชร
Next: การบำรุงรักษาระบบแทงค์น้ำบาดาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม