การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Last modified: February 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Kilowatt – Hour Meters Installation and Electricity Bill Calculations of Provincial Electricity Authority
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวีรภัทร   รัตนกสิณ
Mr. Werapat   Ratanakasin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ   นาราษฎร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

วีรภัทร รัตนกสิณ. (2562). การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้นำเสนอประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ทำการศึกษา และปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วังน้อย ในระหว่างโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ขั้นตอนการติดตั้งและหลักการทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้าได้ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียด  มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำทางกลไฟฟ้าประกอบด้วยจานหมุนอลูมิเนียมติดตั้งบนแกนหมุนระหว่างแม่เหล็กไฟฟ้าสองชุด ความเร็วในการหมุนแปรผันตามค่ากำลังไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์ ดังนั้นจำนวนรอบของการหมุนจึงแปรผันตามพลังงานไฟฟ้าที่ใช้  ส่วนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงค่าพลังงานที่ใช้ด้วยจอแสดงผลแบบแอลซีดีหรือแอลอีดี และสามารถบันทึกพารามิเตอร์ต่างๆ ของโหลดและแหล่งจ่าย เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า เพาเวอร์แฟกเตอร์ และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เป็นต้น และสุดท้าย         การคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกนำเสนอไว้ในรายงานนี้

คำสำคัญ: มิเตอร์ไฟฟ้า, ค่าไฟฟ้า, สหกิจศึกษา


Abstract

This cooperative education report presented work experiences on the kilowatt–hour (kWh) meters installation and electricity bill calculations of Provincial Electricity Authority (PEA), which was studied and practiced at Wang Noi Provincial Electricity Authority during the cooperative education program of Siam University. Procedures of the installation of kWh meters and their working principles were discussed in detail. Electromechanical induction type kWh meter consisted of rotating aluminum disc mounted on a spindle between two electro magnets. Speed of the rotation of the disc was proportional to the power passing through the meter. The number of revolutions was proportional to energy usage.  Electronic type kWh meter displayed the energy used on an LCD or LED display, and could record other parameters of the load and supply, such as voltages, currents, powers, power factor and reactive power used.  Finally, the electricity bill calculations of PEA were presented in this report.

Keywords:  kWh Meter, Electricity Bill, Provincial Electricity Authority.


การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | Kilowatt – Hour Meters Installation and Electricity Bill Calculations of Provincial Electricity Authority

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 463
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print