ระบบจัดการคู่มือบนแพลทฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบจัดการคู่มือบนแพลทฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น
Online Manual Management System on Web Application Platform
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชัชวาลย์ จันทร์กล่ำ 6004800038, นายกฤตภาส ปิติสุนทรชัย 6004800049, นายอายุวัฒน์ สมจิตร 6004800052
Mr. Chatchaval Junklum 6004800038, Mr. Krittapas Pitisunthonchai 6004800049, Mr. Aryuwat Somchit 6004800052
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ชัชวาลย์ จันทร์กล่ำ, กฤตภาส ปิติสุนทรชัย, อายุวัฒน์ สมจิตร. (2563). ระบบจัดการคู่มือบนแพลทฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Junklum C., Pitisunthonchai K. & Somchit A. (2020). Online manual management system on web application platform. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

           บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านการวางระบบ และให้บริการด้านการอบรมระบบซอฟต์แวร์ ต้องการระบบจัดการคู่มือ เนื่องจากในการจัดคู่มือนั้นยังไม่มีระบบที่เข้ามาจัดการในส่วนนี้ ทำให้การจัดการคู่มือนั้นยากต่อการจัด ทางบริษัทมีความต้องการระบบนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานฝ่าย การจัดการคู่มือ ได้มีการจัดคู่มือได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ทางบริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด จึงได้มอบหมายให้คณะผู้จัดทำ ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการคู่มือ ขึ้นมา โดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข หัวข้อเมนู เนื้อหาคู่มือ เวอร์ชันของคู่มือได้ และสามารถเลือกเผยแผร่ เนื้อหาคู่มือ เวอร์ชันของคู่มือได้ โดยแอดมินเท่านั้น ส่วนผู้ใช้งานสามารถดูเนื้อหาคู่มือ และเลือกดูเนื้อหาคู่มือของแต่ละเวอร์ชันได้เท่านั้น โดยทำการพัฒนาด้วยโปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ด โดยใช้ภาษาไพธอน และพัฒนารูปแบบโมเดลวิวคอนโทรลเลอร์ โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันโดยเว็บแอปพลิเคชันสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่พนักงาน และสามารถช่วยในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยระบบสามารถช่วยให้พนักงานฝ่าย การจัดการคู่มือ จัดการปัญหาเบื้องต้นได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด, คู่มือ, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

       IMD Co., Ltd. is a system installation service provider and  training on software systems services. They needs a manual management system, because they don’t have a system to management in the section. The company needs this system to help facilitate employees. The company was assigned the team develop a web application to create this system. In this system can add, delete, edit menu topics,  edit version, and can choose to propagate content version. All can do it by admin only. The users can view the content and choose to view content of each version. The system development by using Visual Studio Code, Python programming language, and develop a view controller model style. By using web applications can help to increase the convenience of employees. It can help to communicate and coordinate has faster always can help department employees. This system easy to manage with basic problems and more efficient.

Keywords : IMD Co., Ltd., manual, web application.


ระบบจัดการคู่มือบนแพลทฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น |  Online Manual Management System on Web Application Platform  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 217
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print