การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบค้นหาและสั่งงานเครื่องซักผ้า

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบค้นหาและสั่งงานเครื่องซักผ้า
User interface design for searching and operating washing machines
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวตวงพร เถระสวัสดิ์ 6104800015, นางสาวปรียาพร วิสัยเกตุ 6104800029
Miss Toungporn Thearasawad 6104800015, Miss Phreyapon Visaiget 6104800029
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ตวงพร เถระสวัสดิ์ และ ปรียาพร วิสัยเกตุ. (2563). การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบค้นหาและสั่งงานเครื่องซักผ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Thearasawad T. & Visaiget P. (2020). User interface design for searching and operating washing machines. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

        บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการร้านสะดวกซักทั้งในคอนโดเเละแหล่งชุมชน ภายใต้ชื่อเเบรนด์ Trendy Wash เน้นให้บริการใช้งานและสั่งงานเครื่องซักผ้า อบผ้าผ่านแอปพลิเคชันบริษัทมีความต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแอปพลิเคชันรูปแบบเดิมให้ดูทันสมัย เหมาะกับยุคสมัยและใช้งานง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สามารถเติมเงินเพื่อจ่ายผ่านเครื่องโดยไม่ต้องพกเหรียญ รู้สถานะเครื่องว่าง เเละเเจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานเสร็จ รวมถึงบริการช่วยเหลือครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมงจึงได้มอบหมายให้ผู้จัดทำการออกแบบหน้าส่วนติดต่อผู้ใช้ สำหรับค้นหาและสั่งการเครื่องซัก การเข้าถึงหน้าแอปพลิเคชัน การจ่ายเงิน การเติมเงินผ่านทางแอพพลิเคชั่นเพื่อสั่งงานเครื่องซักผ้า สามารถรับข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันขึ้นมา โดยใช้โปรแกรม Adobe XD และ Figma หลังจากนั้นส่งต่อให้ฝ่ายกราฟิกช่วยปรับปรุงแก้ไขการออกแบบหน้าแอปพลิเคชันให้สวยงามและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด, เครื่องซักผ้า, Adobe XD, Figma


Abstract

       URBAN WAY COMPANY LIMITED is a service provider of laundry facilities in condos and communities under the brand name, Trendy Wash. They are focused on providing service and ordering of washing machines. The company wants to change the old application format to look modern, suitable for the era, and easy to use. The application can be used to top up for Payment through the machine without having to carry coins. It will show idle status and notify users when the machine is finished working. Included is a full range of support services 24 hours a day, so the user interface page was designed to find and order washing machines. Access to the application page, payment, and top-up through the application to order the washing machine, as well as receive various promotional news about the application. It was built with Adobe XD and Figma, then forwarded to the graphics department to help improve the design of the application to be more beautiful and complete.

Keywords: URBAN WAY COMPANY LIMITED, Washing Machine, Adobe XD, Figma


การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบค้นหาและสั่งงานเครื่องซักผ้า |  User interface design for searching and operating washing machines

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 224
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print