การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของบริษัท The Pizza Company จำกัด

Last modified: January 8, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของบริษัท The Pizza Company จำกัด
Optimizing Customer  Service of  The  Pizza  Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย จิรพันธ์  หมั่นการนา    
Mr. Jirapan  Munkarnna
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

จิรพันธ์ หมั่นการนา. (2562). การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของบริษัท The Pizza Company จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Munkarnna J. (2020). The development of the land filling record forms for customer from Chokphocharoensup Limited Partnership. (Cooperative Education). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1)เพื่อแก้ปัญหาเรื่องแป้งพิซซ่าไม่สุก 2)เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะอาดของเครื่องอบพิซซ่า  ผู้จัดทำจึงนำหลักการความสูญเสีย 7 ประการ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ผลของการแก้ไขปัญหาพบว่า 1)ทำให้ทราบปัญหาและสาเหตุของความผิดพลาดในกระบวนการผลิตและการให้บริการ 2) แป้งพิซซ่าสุกได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด  3) มีการวางแผนทำความสะอาดเตาอบพิซซ่าที่เหมาะสม ทำให้ไม่เสียเวลาในการผลิตพิซซ่า 4)ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการสั่งอาหารจากเดอะพิซซ่าคอมปะนี

คำสำคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการลูกค้า, หลักการความสูญเสีย 7 ประการ, บริษัท The Pizza Company จำกัด


Abstract

The objectives of this study were: 1) To solve the problem of uncooked pizza dough; 2) To solve the problem of uncleanness of the pizza. The organizers adopted the principles of 7 Wastes and applied it to solve problems. The results found: 1) causing problems and causes of errors in the production and service processes; 2) Pizza dough was cooked according to the standards set by the company; 3) Proper cleaning of the pizza oven was planned to save time in pizza production; 4) Customers were satisfied with the service to order food from The Pizza Company.

Keywords: Customer Service,  7 Wastes , The Pizza Company.


การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของบริษัท The Pizza Company จำกัด | Optimizing Customer  Service of  The  Pizza  Company

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 618
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code