เสาวรสนมสดสีเขียว

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เสาวรสนมสดสีเขียว
Passion fruit green milk
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว อรณัฐ พูนประชาสิน, นางสาว อังคณา เกตุแก้ว
Ms. Oranat Poonprachasin, Ms. Angkana Ketkeaw
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ, อาจารย์ ภัทรภร จิรมหาโภคา
Dr.Nantira Pookhao Sonjai, Ms. Pattarapon Jiramahapokha
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

อรณัฐ พูนประชาสิน และอังคณา เกตุแก้ว. (2562). เสาวรสนมสดสีเขียว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Poonprachasin O. & Ketkeaw A. (2019). Passion fruit green milk. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนของแผนก Outside Catering Service Division หรือแผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่8It คณะผู้จัดทำได้คิดค้นเมนูเครื่องดื่มสมุนไพร “น้ำเสาวรสนมสดสีเขียว” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มสมุนไพร “น้ำเสาวรสนมสดสีเขียว” เพื่อสุขภาพและประเมินความพึงพอใจโดยพนักงานแผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ที่มีต่อเมนูเครื่องดื่มสมุนไพร “น้ำเสาวรสนมสดสีเขียว”

การที่คณะผู้จัดทำได้ทำเครื่องดื่มสมุนไพร “น้ำเสาวรสนมสดสีเขียว” ได้ศึกษาข้อมูลขั้นตอนวิธีการทำและสอบถามจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญภายในแผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่ จนทำให้เครื่องดื่มสมุนไพร “น้ำเสาวรสนมสดสีเขียว” นั้นเกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะผู้จัดทำได้มีการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานแผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ที่มีต่อเครื่องดื่มสมุนไพร “น้ำเสาวรสนมสดสีเขียว” จำนวน 10 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุปได้ว่าคุณลักษณะด้านรสชาติ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.4 คะแนน ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านคุณค่าทางโภชนาการ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.4 ด้านสีสัน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.2 คะแนน ด้านความแปลกใหม่ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.1 คะแนน และด้านความสามารถเป็นประโยชน์ต่อการออกงานเลี้ยงนอกสถานที่ได้ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.6 คะแนน

คำสำคัญ: เสาวรส, นมสด


Abstract

From the participation in the cooperative education program at Thai Airways International Public Company Limited in Outside Catering Service Division, the authors had created a herbal drink menu item, “passion fruit juice with green fresh milk”, with the intention to offer an alternative as a healthy drink, then evaluate the satisfaction by outside catering service staff. The authors created the “passion fruit juice with green fresh milk” menu item by learning the procedures and seeking advice from experts in Outside Catering Service Division, perfecting “passion fruit juice with green fresh milk” as intended.

The authors prepared 10 sets of questionnaires to evaluate the satisfaction of outside catering service staff towards “passion fruit juice with green fresh milk”. The questionnaire had concluded that the satisfaction of state is 4.4 points, which is the highest score, followed by nutritional value at 4.4 points, color at 4.2 points, novelty at 4.1 points, and benefit for outside catering work at 4.6 points.

Keywords:  Passion fruit, Fresh milk.


เสาวรสนมสดสีเขียว | Passion fruit green milk

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 602
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print