น้ำสลัดเสาวรส

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำสลัดเสาวรส
Passion fruit dressing
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจุฑามาศ  คนึงครวน
Miss Jutamas Kanengkrun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี  ทองอร
Miss Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

จุฑามาศ  คนึงครวน. (2560). น้ำสลัดเสาวรส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในยุคปัจจุบันวัฒนธรรมการกินมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้เกิดมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ ศาสนา วิถีชีวิต ความเชื่อ ซึ่งถูกหล่อหลอมจนกลายมาเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง และในปัจจุบันอาหารก็ถือได้ว่ามีบทบาทความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องรสชาติ วัตถุดิบ และคุณค่าของอาหาร หรือแม้แต่ตัวศาสนาก็เข้ามาเกี่ยวข้อง จากการที่ผู้จัดทำได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาโดยปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพฯ สยาม แผนกครัว และได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่อยากทานมังสวิรัติ ทางด้านโรงแรมนั้นมีอาหารประเภทมังสวิรัติไว้บริการบางส่วน แต่ไม่มีในรูปแบบของน้ำสลัด

ดังนั้นจึงได้คิดค้นสูตรน้ำสลัดเสาวรสขึ้น โดยการนำเอาเสาวรสที่เหลือจากไลน์บุฟเฟต์มาทำเป็นน้ำสลัด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกหา และเป็นการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มาสร้างประโยชน์ให้กับโรงแรม เมื่อได้น้ำสลัดเสาวรสแล้ว ได้นำไปให้พนักงานในแผนกครัว แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกล้างจาน จำนวน 30 คน ได้ทดลองชิมและแสดงความคิดเห็น

สรุปผลความพึงพอใจที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของที่ปรึกษาให้ความเห็นว่าน้ำสลัดเสาวรสเป็นน้ำสลัดที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาจากของที่เหลือจากไลน์บุฟเฟต์ และช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามโครงงานน้ำสลัดก็ยังเป็นโครงงานที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่มีการนำออกไปให้ลูกค้าชิมเพราะต้องได้รับความเห็นจากหลายฝ่าย อยากให้มีการต่อยอดได้จริง/ขายได้จริง

คำสำคัญ: น้ำสลัดเสาวรส, มังสวิรัติ


Abstract

The culture of consumption has grown into various choices for products in the past and nowadays. Its culture has been originated from many factors such as religion, life style and belief, which is adapted to its own identity. At present, food has played an important role, not only the taste, raw material and value but also in regards to religion. According to the participation, the project of multilateral study in the kitchen section of Mercure Ibis Bangkok Hotel, I have realized the demand of customers for vegetarian style foods but not in form of  salad juice.

Therefore the authors had formulated salad passion fruit juice for them. Its raw material was Passion fruit, which was left over from the line buffet, and used to produce Salad Juice. It could be an alternative for customers. Moreover, remaining material can be used for the hotel. After the production of salad passion fruit juice, it must be tested by the kitchen staff, food and beverage, and housekeeping. 30 people having tasted and recommend it.

After testing, the appreciation was in level of the best and good. According to an interview of the advisor, it can be assured that salad passion fruit juice, is produced from left over materials and reduces cost.However, the project of salad juice has not been completed because the product was not provided to customers for taste tests. This was because it must be recommended to diversify or sales of product.

Keywords:  Passion fruit salad juice, Vegetarian.


น้ำสลัดเสาวรส | Passion fruit dressing

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2253
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print