พิซซ่าพะแนงไก่

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
[Mwb-Qr-Code]
พิซซ่าพะแนงไก่
Chicken Panang curry pizza
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธีร์ ใจสมุทร
Mr. Tee  Jaismut
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร สอนกิจดี
Mr. Suntorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธีร์ ใจสมุทร. (2560). พิซซ่าพะแนงไก่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรม ริวา เซอร์ยา กรุงเทพฯ (Riva Surya) ผู้จัดทำได้คิดค้นเมนู “พิซซ่าพะแนงไก่” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการตัดสินใจเลือก พิซซ่าพะแนงไก่ เพื่อสุขภาพและประเมินความพึงพอใจโดยพนักงานแผนกครัวในโรงแรมต่อเมนู

การที่ผู้จัดทำได้ทำการทดลองเพื่อให้เมนู “พิซซ่าพะแนงไก่” ออกมาสมบูรณ์ โดยศึกษาหาข้อมูลและได้ลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นจังได้จัดทำแบบประเมินให้กับพนักงานแผนกครัวและแขกที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 30 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจเมนูอาหารใหม่ “พิซซ่าพะแนงไก่” พบว่าคุณลักษณะด้านกลิ่นของอาหาร มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.97 คะแนน ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านสีของอาหารมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.93 ด้านความนุ่มของเนื้อไก่ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน  ด้านรสชาติของพะแนง มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน  และด้านความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน

คำสำคัญ: พิซซ่าพะแนงไก่


Abstract

After participating in the cooperative education program at Riva Surya Hotel, Bangkok, the author initialed “Red Curry with Chicken Pizza” menu. The objective of this study was to create “Red Curry with Chicken Pizza” as an healthy alternative menu for the customers and to evaluate satisfaction of kitchen staff with the developed menu.

The “Red Curry with Chicken Pizza” was completely made by studying data and doing real practice. Evaluation scale was prepared to ask for opinions towards the developed menu from kitchen staff and hotel guests. 30 copies of satisfaction surveys ware prepared. The evaluation results could be concluded that for satisfaction with the developed menu, the result of smell perception combined is 4.97%, with the highest level of satisfaction. It was followed the shade combined is 4.93%, the mixture of chicken meat with flour combined is 4.90%, the result of taste combined is 4.90%, and overall preference combined is 4.90%.

Keywords:  Red Curry with Chicken Pizza.


พิซซ่าพะแนงไก่ | Chicken Panang curry pizza

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 171
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print