แพลนต์เบสต์เวลลิงตันซอสพะแนง

Last modified: January 22, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แพลนต์เบสต์เวลลิงตัน ซอสพะแนง
Plant-Based Wellington Pa-Nang Sauce
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอธิเบศร์ ปีคำ, นางสาวสุทธิกานต์ อินทรโยธิน, นางสาวเกวลิน ใบสมุทร
Mr. Atibet Peekam, Ms. Suttikarn Intharayothin, Ms. Kelwarin Baisamut
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Ms. Jinjuta  Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

อธิเบศร์ ปีคำ, สุทธิกานต์ อินทรโยธิน และ เกวลิน ใบสมุทร. (2563). แพลนต์เบสต์เวลลิงตันซอสพะแนง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Peekam A., Intharayothin S., & Baisamut K. (2020). Plant-Based Wellington Pa-Nang sauce. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University,.


บทคัดย่อ

เนื่องจากมีกลุ่มผู้บริโภคอาหาร Vegan และบริโภคอาหารจำพวกเนื้อเทียมมีจำนวนมาก จึงส่งผลให้ทางโรงแรมต้องคิดค้นเมนูอาหารใหม่ขึ้นมา แก่ผู้บริโภคอาหาร ทางคณะผู้จัดทำได้ค้นคว้าศึกษาวิธีการทำเนื้อ Plant-Based และการทำน้ำกะทิจากน้ำนมข้าวโอ๊ตโดยใช้วัตถุดิบจากในครัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการจัดทำโครงงานผลิตภัณฑ์ Plant-Based Wellington Pa-Nang Sauce   เป็นการพัฒนาเมนูใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการ

โครงงาน Plant-Based Wellington Pa-Nang Sauce  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการทำเนื้อ Plant-Based Wellington สูตรมาตราฐาน 2) เพื่อศึกษาการทำแป้งพัฟแพลสตี้สูตรวีแกน 3) เพื่อศึกษาระยะเวลาความร้อนที่เหมาะสมในการทำกะทิธัญพืชจากน้ำนมข้าวโอ๊ต โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผู้ประเมินเป็นพนักงานภายในครัว 30 คน และ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ 30 คน 2 สูตร โดยพบว่าแป้งพัฟเพลสตี้ สูตรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.48 เนื้อ Plant-Based สูตรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.50 และทดสอบการทำกะทิธัญพืชจากน้ำนมข้าวโอ๊ต สูตรที่ 1 มีลักษณะความคล้ายคลึงกับน้ำกะทิมากกว่า สูตรที่ 2 จากนั้นได้นำมาทำ Plant-Based Wellington Pa-Nang Sauce โดยให้กลุ่มลูกค้าประเมิน 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ Plant-Based Wellington Pa-Nang Sauce  มีค่าเฉลี่ย 4.04 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยระดับสูงสุดคือ กลิ่นของเนื้อ Plant-Based  มีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ ความนุ่มนวลของเนื้อ Plant-Based มีค่าเฉลี่ย 4.07

คำสำคัญ: แพลนต์เบสต์ เวลลิงตัน, ซอสพะแนง, วีแกน


Abstract

There is high demand of vegan and plant-based product consumption, therefore hospitality services need to invent new menu items to serve the purpose. The project team researched and experimented on how to make plant-based meat and vegan coconut  milk made from oat milk that utilized simple materials and  used ingredients from the kitchen.

Plant-Based Willington Pa-Nang Sauce was developed to explore income options for the hotel. Plant-Based Wellington Pa-Nang Sauce project objectives were: 1) to study and developed Plant-Based Wellington an industry standard recipe; 2) to study and develop an vegan pastry recipe; 3) to measure suitable cooking times for coconut vegan milk made from oat milk. We  surveyed 30 chefs and 30 customers online with 2 sets of recipes. We found that: 1) pastry recipe had average satisfaction score at 4.48, and 2) Plant-Based Wellington meat recipe average scores at 4.50 respertively; 3) Coconut Vegan milk recipe taste similar to coconut milk than the second. Together with Pa-Nang Sauce, the 30 sampled customers average satisfaction score was at 4.04 out 5, which is high. The highest satisfaction score was contributed to the scent of the Plant-Based meat at 4.10, and 4.07 for meat tenderness.

Keywords:  Plant-Based Wellington, Pa-Nang Sauce, Vegan.


แพลนต์เบสต์เวลลิงตันซอสพะแนง | Plant-Based Wellington Pa-Nang Sauce

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 566
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print