แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผักตบชวา

Last modified: November 23, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผักตบชวา
Plates Made with Water Hyacinth
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปูริฎา ปานประณีต, นางสาวรมิดา เกิดศิริมงคล
Ms. Purida Panpraneet, Ms. Ramida Kerdsirimongkol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Ms. Jinjutha Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

ปูริฎา  ปานประณีต และ รมิดา  เกิดศิริมงคล. (2563). แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผักตบชวา. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Panpraneet P. & Kerdsirimongkol R. (2020). Plates made with water hyacinth. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงการสหกิจศึกษาเรื่อง แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นแผ่นรองจานและแผ่นรองแก้ว   เนื่องจากทางโรงแรมใช้จานรองแก้วและไม่มีแผ่นรองจาน ทำให้มีเสียงดังเมื่อวางจานลงบนโต๊ะทางคณะผู้จัดทำสังเกตเห็นปัญหาในส่วนนี้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาจานรองแก้วให้มีการแตกหักยากมากขึ้น โดยการนำผักตบชวาที่มีอยู่หน้าโรงแรมมาแปรรูปให้เป็นแผ่นรองจานและแผ่นรองแก้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผักตบชวาได้  และผลิตภัณฑ์นี้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์กับทางโรงแรมอย่างมาก

คณะผู้จัดทำได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยสอบถามจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง  ซึ่งเป็นพนักงานในโรงแรม แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มและแผนกครัว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผักตบชวา ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 หากพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับดังนี้ ลำดับแรก คือความแปลกใหม่ของวัสดุที่ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.90 รองลงมาคือ ความประหยัด ความทนทาน ความง่ายต่อการเก็บรักษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.80 และลำดับสุดท้ายคือ ความสวยงามและการใช้งานได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.53

คำสำคัญ: ผักตบชวา, แผ่นรองแก้ว, แผ่นรองจาน


Abstract

The co-operative education project aimed to study the processing of water hyacinths into placemats and coasters. The reason was that the hotel used coasters, but never used placemats. Hence, noise occurred when dishes were placed on the tables. After this problem was noticed, the idea was created to strengthen coasters by transplanting water hyacinths in front of the hotel. This project could be considered as way to maximize water hyacinths to be used for hospitality purposes.

The authors created questionnaires for product user satisfaction, asking hotel employees who work in food and beverage services department and kitchen department. The results found that the respondents were overall satisfied at the highest level, with an average of 4.72. The most satisfaction score, average of 4.90, was product creativity, while the second and the third satisfaction scores went to product practicality with an average of 4.54, and product economy with an average of 4.80. These were the reasons why the authors processed water hyacinths into the hotel for effective placemats and coasters.

Keywords:  Water hyacinth, Placemats, Coasters.


แผ่นรองจานและแผ่นรองแก้วจากผักตบชวา | Plates Made with Water Hyacinth

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1360
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print