เมนูอาหารชุดเพื่อสุขภาพ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เมนูอาหารชุดเพื่อสุขภาพ
Healthy Set Menu
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนุสบา  มาลำโกน, นางสาวกาญจนา  วิริยะช่วงโชติ, นายทศพร  อ่วมปริก
Miss Nussaba Malamgon, Miss Kanchana Viriyachongchot, Mr. Todsdpon Aumping
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี  ทองอร
Ms. Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/Citation

นุสบา  มาลำโกน, กาญจนา  วิริยะช่วงโชติ และทศพร  อ่วมปริก. (2560). เมนูอาหารชุดเพื่อสุขภาพ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Malamgon N., Viriyachongchot K., Aumping T. (2017). Healthy Set Menu. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ (The Sukhothai Bangkok) เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนย่านธุรกิจ และเป็นกลุ่มในโรงแรมคอลเลคชั่นต้นแบบภายใต้แบรนด์สุโขทัย ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างและความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่มีต้นกำเนิดมาจากเมืองสุโขทัย

จากการที่คณะผู้จัดทำโครงการได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ (The Sukhothai Bangkok) ในแผนกครัว โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลฝ่ายบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าและอาหารกลางวัน คณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่ามีวัตถุดิบเหลือใช้จากการจัดไลน์บุฟเฟ่ต์เป็นจำนวนมากจึงได้คิดหาแนวทางในการลดต้นทุนเพื่อช่วยลดการทิ้งอาหารที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ต์ให้แก่ทางโรงแรม ทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่สถานประกอบการในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี โดยการรังสรรค์เป็นชุดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Set Menu) ซึ่งราคาต้นทุนรวมทั้งหมด 3 เมนูเท่ากับ393.82 บาท เมื่อนำมาคิดเป็น (Potential Cost) 35% จะมีราคาเท่ากับ 1,125.2 บาท  ดังนั้นกำไรเท่ากับ 731.38 บาท หลังการทดลองได้มีการทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของเมนูดังกล่าวโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในแผนกครัว จำนวน 30 ชุด  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Set Menu) พบว่าอยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Set Menu) นี้สามารถทำได้จริง แต่ทว่าจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและยอมรับจากหัวหน้าเชฟ (Head Chef) และผู้บริหารของทางโรงแรม

คำสำคัญ: อาหารเพื่อสุขภาพ, โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ, เมืองสุโขทัย


Abstract

The Sukhothai Bangkok is a five-star hotel located at the heart of economic area of Bangkok, and is one of the first of the collection brand of Sukhothai, where each hotel reflects its uniqueness of captivated culture of the Sukhothai kingdom, an ancient capital of Thailand.

The participation of internship at The Sukhothai Bangkok in the department of Food and beverage concerned the buffet lines for both breakfast and lunch, and it was noticeable that there were a number of wasted foods from the lines. To help minimizing the number of waste, as well as to provide a new choice of healthy food to the hotel, the authors had an idea of turning the waste to a healthy set menu item. The overall cost of the three menu items were 393.82 Baht. When calculated to the potential cost of 35%, the price would be 1,125.2 Baht, for a profit margin of 731.38 Baht. After the launch of the menu item, satisfactory questionnaires were given to 30 of food professionals within the department of hotel and tourism. The result showed the satisfaction was at the average level of very much. It was concluded that this project could be materialized in the future: however, approval from the head chef and the board of the hotel are required to do so.

Keywords:  healthy set menu item, Sukhothai Bangkok, Sukhothai kingdom.


เมนูอาหารชุดเพื่อสุขภาพ | Healthy Set Menu

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 554
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print