การจัดโปรแกรมนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “Shinkansen Autumn Fall In love”

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดโปรแกรมนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “Shinkansen Autumn Fall In love”
Japan Travel Program “Shinkansen Autumn Fall in love”
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชไมพร  ข่าทิพย์พาที
Miss Chamaiporn  Khathippatee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
Miss Panjama Pemayodhin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชไมพร  ข่าทิพย์พาที. (2560). การจัดโปรแกรมนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “Shinkansen Autumn Fall In love”. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่บริการนำเที่ยวในเส้นทางต่างประเทศ (Out Bound) ทั้งในยุโรป เอเชีย อาเซียน ตลอดจนการเดินทางในเส้นทางอื่นๆ มีการพัฒนาโปรแกรมนำเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ผู้จัดทำได้เลือกศึกษาโปรแกรมนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นประเทศหนึ่งที่คนไทยชอบไปท่องเที่ยวกันมาก พบว่าในโปรแกรมนำเที่ยวจะใช้การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัสเป็นหลัก ผู้จัดทำเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นมีรถไฟชินคันเซ็น ซึ่งเป็นขบวนรถไฟความเร็วสูงชั้นนำของโลก จึงควรจัดโปรแกรมนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยรถไฟชินคันเซ็น เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งมีบรรยากาศที่โรแมนติก    โดยใช้ชื่อว่า “Shinkansen Autumn Fall in love” เป็นทางเลือกใหม่ที่มีจุดขายคือการนั่ง “รถไฟชินคันเซ็น” ผู้จัดทำได้เรียบเรียงขั้นตอนการจัดทำโปรแกรมอย่างละเอียดไว้ในโครงงานเล่มนี้ทั้งการวางแผนเส้นทางและรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยว วิธีการคิดราคาขาย การซื้อบัตรโดยสาร “รถไฟชินคันเซ็น” สายการบิน การนำเสนอขาย ตลอดจนการบริกรหลังการขายที่ดีต่อลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเส้นทาง เกียวโต นาโกย่า โตเกียว ในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นและเป็นรายการนำเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ: โปรแกรมนำเที่ยว, ประเทศญี่ปุ่น, รถไฟชินคันเซ็น


Abstract

Zego Travel Limited is a top level tour company who offers international holidays, including Europe, Asia, and other routes. They are always developing tour programs to bring new styles of travel to meet the demands of customers. The team chose to study Japan tour options, as it’s one of the most popular destinations for Thai tourists. It was discovered that most of the travel programs involve transportation by bus. The team suggested that the company should offer a tour option which used Shinkansen train to introduce new options to the customers during the autumn period, which is a very romantic season. The tour program is called “Shinkansen Autumn Fall in love” with the highlight of the tour being the Shinkansen train. The team organized the trip itinerary in detail, including route planning and holiday style, including pricing options and how to buy Shinkansen train tickets, airline options, sales presentation, and after-sale service. This cooperative project is useful for those who want to seek new travel routes to Kyoto, Nagoya and Tokyo.

Keywords:  travel program, Japan, Shinkansen train.


การจัดโปรแกรมนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “Shinkansen Autumn Fall In love” | Japan Travel Program “Shinkansen Autumn Fall in love”

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 164
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code