การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมนำเที่ยวบริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ทัวร์ ออน ฮอลิเดย์)

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมนำเที่ยวบริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ทัวร์ ออน ฮอลิเดย์)
Creating Rich Content to Promote Tour Programs Focusing on Escort Inter Group Company Limited (Tour on Holiday)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพันธพงศ์ ตั้งตน
Mr. Phantapong  Tungton
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. กฤป จุระกะนิตย์
Dr. Krip  Jurakanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พันธพงศ์ ตั้งตน. (2561). การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมนำเที่ยวบริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ทัวร์ ออน ฮอลิเดย์). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ทัวร์ ออน ฮอลิเดย์) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายโปรแกรมท่องเที่ยว การบริการทางด้านวีซ่าและจองตั๋วเครื่องบินซึ่งทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทชั้นนำและมีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานภายในบริษัทมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางอีเมล โทรศัพท์และเว็บไซต์ ผู้จัดทำจึงเห็นแนวทางในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Line Official Account โดยการสร้างริชคอนเทนต์ที่เป็นสื่อข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ บริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเพิ่มการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ ซื่งในส่วนของการทำโครงงานซึ่งจะเป็นการสร้างเทมเพลตบนแอพพลิเคชั่น Adobe Spark Post และนำเทมเพลตที่ได้นั้นไปสร้างริชคอนเทนต์ต่างๆแล้วนำไปทำการบรอดแคสต์โดยผ่านทาง Line Official Account เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ลูกค้า โครงงานในครั้งนี้ใช้เวลาในการดำเนินงาน 3 สัปดาห์ โดยมีผู้ติดตามทางไลน์ทั้งหมด 40คน ซึ่งถือว่าผลตอบรับค่อนข้างดีมีลูกค้าติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ในอนาคตและในส่วนการทำงานของพนักงานบริษัทที่ใช้แอพพลิเคชั่น Line Official Account มีความสะดวกทางด้านการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้นและเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายอีกด้วย

คำสำคัญ: ริชคอนเทนต์, ประชาสัมพันธ์, เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป


Abstract

Escort Inter Group Co. , Ltd. ( Tour on Holiday) is a travel service company which provides travel program, visa application service, and flight booking. With the specialization in both domestic and abroad tourism industry, the company has a long experience to be an agent for leading companies. Since the company mainly communicates with customers across a variety of different channels e.g. email, telephone, and website, this study intends to introduce a new communication channel by creating rich content via Line Official Account. This channel also could help the company to reduce production costs from creating content on other channels. The study initiated by creating a template on Adobe Spark Post application and used the template generated rich contents. Next, the contents were broadcasted via Line Official Account. After displayed contents for 3 weeks, the results were satisfying. It generated 40 followers and many of prospect customers. Additionally, Line Official Account supported company staffs to communicate with customers more effective and easier.

Keywords:  Rich Content, Promote, Escort Inter Group.


การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมนำเที่ยวบริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ทัวร์ ออน ฮอลิเดย์)

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 525
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code