ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของบัญชีเงินทดรองจ่าย ภายในบริษัท ณัฏฐกิตต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

Last modified: August 3, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของบัญชีเงินทดรองจ่าย ภายในบริษัท ณัฏฐกิตต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
Prepared Summary Report of Petty Cash Account.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฏศรา จึงเจริญไพศาล และ นางสาววารุณี เกตุแก้ว
Ms. Nutsara Juengjareonpaisal and Ms. Warunee Ketkeaw
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฏศรา จึงเจริญไพศาล และ วารุณี เกตุแก้ว. (2560).
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของบัญชีเงินทดรองจ่ายภายในบริษัท ณัฏฐกิตต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด.
(สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ของบัญชีเงินทดรองจ่าย ภายในบริษัท ณัฏฐกิตต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งทางบริษัท ได้มอบหมายงาน ให้บันทึกสรุปประจำวัน ว่าได้รับเงินทดรองจ่ายเท่าใด และค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินทดรองจ่าย จ่ายออกไปเป็นจำนวนเงินเท่าใด แล้วนำบันทึกสรุปประจำวันมาบันทึกลงในสมุดรายวัน รับ-จ่าย ประจำเดือนที่ทำ อยู่ตามใบบันทึกสรุปประจำวัน ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้ สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: บัญชี, เงินทดรองจ่าย, ทดรอง


Abstract

The trainee had studied and operated their co-operative education at Nattakrit & Design Co., Ltd. The company handles interior decoration and built-in furniture within houses, shopping malls, office buildings, work booths, events.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Nattakrit & Design Co., Ltd. The responsibility was doing daily petty cash summary report; getting paid upfront and spend upfront.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords: Petty Cash, Daily Report, Upfront.


ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของบัญชีเงินทดรองจ่าย ภายในบริษัท ณัฏฐกิตต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
Prepared Summary Report of Petty Cash Account.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 154
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code