ระบบใบสำคัญจ่าย

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบใบสำคัญจ่าย
Preparing the accounting documents for payments and recording payment with Oracle Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอัจฉราภรณ์ วรณะพันธุ์, นายสุภโชค แซ่โค้ว
Ms. Atcharaporn Wonapun, Mr. Supachok Saekho
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล   สายบัวทอง
Sivilai   Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง|Citation

อัจฉราภรณ์ วรณะพันธุ์ และ สุภโชค แซ่โค้ว. (2558). ระบบใบสำคัญจ่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wonapun A., & Saekho S. (2015). Preparing the accounting documents for payments and recording payment with Oracle Accounting Software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินและบริการเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง และให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก  โดยเน้นลูกค้ากลุ่มหลัก คือ รถยนต์ทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว   จากการเข้าไปปฏิบัติสหกิจที่บริษัท ราชธานี จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายจัดทำเอกสารบัญชีด้านจ่ายชำระ และบันทึกการจ่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีออราเคิล

คณะผู้จัดทำจึงได้ทำโครงงานนี้เพื่อเป็นเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีออราเคิล  โดยทำการศึกษาระบบใบสำคัญ เอกสารทางบัญชีด้านการจ่ายชำระ  ขั้นตอนการบันทึกการจ่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีออราเคิล  จากการศึกษาทำให้คณะผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจระบบการการจ่ายเงิน  เอกสารทางบัญชีด้านการจ่ายชำระ  ขั้นตอนการบันทึกการจ่ายเงินด้วยโปแกรมสำเร็จรูปบัญชีออราเคิล  มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต  และคาดว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลที่สนใจ

 คำสำคัญ : ลิสซิ่ง จ่ายชำระ โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีออราเคิล


Abstract

Ratcthani Leasing Public Company Limited is engage in the business of  purchase and leasing services,  and provides business services relate to the core business. By focusing on the main customer, ie trucks, both new and used cars.  This cooperative education program was conducted at Ratcthani Leasing Public Company in the Accounting and Financing Department. The team was assigned to prepare the accounting documents for payment and record payment with Oracle accounting software.

This project was designed to increase knowledge understanding about payment system and skills in using Oracle accounting software, Through studying Voucher systems, accounting documents for payments and the process of recording payments with  Oracle accounting software.  The result;  Having knowledge and understanding the payment system,  accounting documents for payment,  skills in using Oracle accounting software, and have confidence in future careers and expected that this project will be beneficial for interested parties.

Keywords: Leasing,  Payment, Oracle accounting software.


ระบบใบสำคัญจ่าย|Preparing the accounting documents for payments and recording payment with Oracle Accounting Software

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1127
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code