โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express

Last modified: July 30, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express
Increasing the skill of using Express Accounting Software in accounting
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอนุพงศ์ ผาจันทร์
Mr. Anupong  Pajan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง|Citation

อนุพงศ์  ผาจันทร์. (2558).โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pajan A. (2015). Increasing the skill of using Express Accounting Software in accounting. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

     บริษัท  นนท์นวกิจการบัญชีและภาษี จำกัด  ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีแบบครบวงจร การตรวจสอบบัญชี  และจดทะเบียนธุรกิจ    จากการที่ผู้จัดทำไปปฏิบัติสหกิจและได้รับมอบหมายให้บันทึกบัญชีภาษีซื้อ  ภาษีขาย  และจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส   ช่วงแรกของการปฏิบัติงานใช้เวลาทำงานมาก เนื่องจากขาดทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี และไม่มีประสบการณ์การจัดทำงานรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

ดังนั้น  ผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงาน “โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ” เพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรสในงานบัญชี และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย โดยผู้จัดทำศึกษาเกี่ยวกับ ใบกำกับภาษี ภาษีซื้อ  ภาษีขาย  การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเอ็กซ์  จากการศึกษานี้ผู้จัดทำมีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรสในงานบัญชี  จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย  ใบกำกับภาษี  โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส


Abstract

NonNaWaKit Accounting and Tax Company Limited is a company that provides accounting and tax services, auditing and business registration.  I was assigned to record  input tax-output tax  and prepare the input tax-output tax reports  with Express accounting software. The first phase of the operation took a lot of time due to the lack of accounting software skills and  no experience in preparing input tax – output tax reports. So I designed this project to increase the skill of using Express accounting software in accounting and increase the efficiency of the preparation of the input tax – output tax reports by studying tax invoices, input tax, out put tax, preparation of input tax – output tax reports with Express accounting software.  The results showed that I had the skill to use the Express accounting software in accounting, preparing input tax – output tax reports effectively and expect this project to be useful to interested parties.

Keywords : Input-output tax report, Tax invoices, Express accounting software.


โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express|Increasing the skill of using Express Accounting Software in accounting

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 10804
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code