เครื่องเตรียมสารเคมีควบคุมโดยพีแอลซี

Last modified: November 15, 2023
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เครื่องเตรียมสารเคมีควบคุมโดยพีแอลซี
Pretreatment Machine Controlled by PLC
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกมลเทพ จิตรณรงค์ 
Mr. Kamonthep Chitnarong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์
Asst. Prof. Pakit Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง/citation

กมลเทพ จิตรณรงค์. (2564). เครื่องเตรียมสารเคมีควบคุมโดยพีแอลซี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chitnarong K. (2021). Pretreatment machine controlled by PLC. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอประสบการณ์ เกี่ยวกับการสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องเตรียมสารเคมี ซึ่งเป็นการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย โดยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องเตรียมสารเคมี เพื่อให้เครื่องจักรทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งทางผู้จัดการแผนกผลิตจะมอบหมายให้พนักงานพี่เลี้ยงแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ฝึกงานในแผนกไฟฟ้าในตำแหน่งวิศวกรฝึกหัดเพื่อเรียนรู้การทำงานในแผนกไฟฟ้า เกี่ยวกับการสร้างตู้ควบคุมเครื่องจักรของบริษัทโดยเริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งการผลิต การออกแบบ การเลือกอุปกรณ์ การประกอบตู้ควบคุม การเขียนโปรแกรมพีแอลซี การติดตั้ง และขั้นตอนการทดสอบตู้ควบคุม ได้ถูกนำเสนออย่างละเอียดในโครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้

คำสำคัญ: เครื่องเตรียมสารเคมี, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, การเขียนโปรแกรมพีแอลซี


Abstract

     This co-operative study project presented practical experiences in the construction of electrical cabinets of pretreatment machine controlled by PLC. This was the learning between Siam University cooperative studies and Hydro System Supply Ltd. Part. The intern was responsible for the design and construction of electrical cabinets of a pretreatment machine to work in accordance with various conditions and requirements. The intern was assigned to work in the electrical department as an engineer trainee to learn the process of the electrical department. It consisted of the construction of the company’s machine control cabinet from taking orders, manufacturing, design, equipment selections, assembling the control cabinet PLC programming, installation and control cabinet testing procedure. The details of the cooperative education project were detailed in the project.

Keywords:  pretreatment machines, electrical control cabinets, PLC programing.


เครื่องเตรียมสารเคมีควบคุมโดยพีแอลซี|Pretreatment Machine Controlled by PLC

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 117
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print