รูปแบบการติดต่อสื่อสารระบบตู้สาขาเสมือนจริง ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด

Last modified: November 6, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
รูปแบบการติดต่อสื่อสารระบบตู้สาขาเสมือนจริง ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด
Virtual Private Branch Exchange (V-PBX) of National Telecom Public Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ไตรเทพ ภักดิ์ใจดี 
Mr. Traithep Pakjaidee 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
Asst. Prof. Wipavan Narksarp
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง/citation

ไตรเทพ ภักดิ์ใจดี. (2564). รูปแบบการติดต่อสื่อสารระบบตู้สาขาเสมือนจริง ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pakjaidee T. (2021). Virtual private branch exchange (V-PBX) of National Telecom Public Company Limited. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอรูปแบบการติดต่อสื่อสารระบบตู้สาขาเสมือนจริงเป็นบริการตู้สาขาระบบโทรศัพท์โดยใช้เทคโนโลยี Cloud VoIP ทำให้องค์กรหน่วยงานของท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลตู้สาขาโทรศัพท์แบบเดิมซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขั้นตอนการติดตั้ง เริ่มตั้งแต่ โครงสร้างของโครงข่าย เพื่อให้บริการ การย้ายหมายเลข การเปิดบริการ V-PBX การติดตั้งและการใช้งาน รวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียน ซึ่งได้ศึกษาและนำเสนอโดยละเอียดในรายงานสหกิจฉบับนี้แล้ว

คำสำคัญ: ระบบตู้สาขาเสมือนจริง, การติดตั้ง, การใช้งาน


Abstract

The communication model for a virtual PBX system was presented in this cooperative education project as a cloud VoIP PBX solution for telephone systems.The work on the PBX phone system, which was an experience gained from an internship in the cooperative education project between Siam University and thecompany, National Telecommunication Public Company Limited. Their services help firms from having to worry about maintaining a traditional PBX phone system.The network structure was installed first, then serving porting numbers, V-PBX service activation, and setup, including the registration check which had been studied and presented in detail in this cooperative report.

Keywords:  V-PBX, installation, National Telecommunications Limited.


รูปแบบการติดต่อสื่อสารระบบตู้สาขาเสมือนจริง ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด |  Virtual Private Branch Exchange (V-PBX) of National Telecom Public Company Limited

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 63
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print