การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร ผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัทคิงพาวเวอร์

Last modified: June 4, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Producing online media for internal communication of King Power International Co.,Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวสุธร สุดดี
Mr.Wasuthon Suddee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/256o
3/2017

การอ้างอิง/citation

วสุธร สุดดี. (2560). การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตสื่อสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัท ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในตำแหน่งออกแบบและผลิตสื่อ

ผลการปฏิบัติงานพบว่ามีการผลิตสำหรับสื่อสารภายในองค์กรทั้งสิ้น 2 รูปแบบ 1.อินโฟกราฟิก 2.อาร์ตเวิร์ค โดยแต่ละสื่อประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่

  1. ขั้นตอนก่อนการผลิต รับข้อมูลของชิ้นงานจากสถานประกอบการทำความเข้าใจในรายละเอียดของชิ้นงานฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานภายในองค์กรเพื่อเจาะลึกถึงความต้องการ
  2. ขั้นตอนระหว่างผลิต ลงมือสร้างชิ้นงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้และตรงตามความต้องการ
  3. ขั้นตอนหลังการผลิต ส่งชิ้นงานให้กับทางทีมงานภายในสถานประกอบการเพื่อตวรจสอบ ปรับแก้ไขและทำการเผยแพร่ผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัทคิง เพาเวอร์
  4. สรุปได้ว่าการสื่อสารมีความสำคัญ การออกแบบและผลิตสื่อจึงเกิดขึ้นเพื่อขยายสารให้เข้าถึงบุคลากรทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การออกแบบ, การผลิตสื่อ, การสื่อสารภายในองค์กร 


Abstract

This cooperative study examines the media production for online internal communication of King Power International Company Ltd., with the objective to learn the steps of online media production
The student was assigned to work as a media designer. The results found that there are two patterns of internal communication media , which are infographic and artwork. Each of them has three working procedures. (1) Before Production Process with the clarification of content from the team. (2) Production Process , which is the production according to the needs of customers , and (3) Post Production Process, which that is the delivery of work for verification , revision and publication.
This study concluded that the communication is very important for media production and needs to be delivered correctly to the whole audiences.

Keywords: Design, Media Production, Internal Communication.


การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  /  การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร

ผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัทคิงพาวเวอร์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

Producing online media for internal communication of King Power International Co.,Ltd

รายชื่อนักศึกษา

นายวสุธร  สุดดี  5804600067

ภาควิชา

สื่อดิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2560

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 Cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 Abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 Ack.pdf

4

สารบัญ 

04 Tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 Ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 Ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 Ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 Ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 Ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 Ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 App.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 Vit.pdf

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 692
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code