การเป็นผู้ช่วยผู้กํากับ ช่างภาพวีดีโอ และตัดต่อ ของบริษัท วายพี โปรดักชั่น

Last modified: December 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเป็นผู้ช่วยผู้กํากับ ช่างภาพวีดีโอ และตัดต่อ ของบริษัท วายพี โปรดักชั่น
The Role of Assistant Director Videographer and Editor of YP Oriduction
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพิพัฒน์ นรัฐกิจ
Mr. Pipat Narattakit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr. Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

พิพัฒน์ นรัฐกิจ. (2563). การเป็นผู้ช่วยผู้กํากับ ช่างภาพวีดีโอ และตัดต่อ ของบริษัท วายพี โปรดักชั่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Narattakit P. (2020). The role of assistant director videographer and editor of YP Oriduction. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการเป็นผู้ช่วยผู้กํากับ ช่างภาพวิดีโอและตัดต่อของ บริษัท วายพี โปรดักชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบขั้นตอนและกระบวนการทํางานของฝ่ายผู้ช่วยผู้กํากับ ช่างภาพวิดีโอและตัดต่อ รวมไปถึงศึกษาเทคนิคการทํางานซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการถ่ายทําและขั้นตอนการตัดต่อ จากการปฏิบัติติงานสหกิจศึกษาได้รู้กระบวนการในการทํางานของผู้ช่วยผู้กํากับ ช่างภาพ วิดีโอและตัดต่อ ได้รู้ถึงเทคนิคในการทํางานท่ีสามารถนําเอามาใช้ในการทํางาน ด้านผู้ช่วยผู้กํากับได้ประชุมเพื่อหาข้อสรุปในขั้นการเตรียมงาน การประสานงานกับส่วนต่าง ๆในขั้นการออกกอง ถ่ายช่างภาพวิดีโอในส่วนของการถ่ายวิดีโอประกอบคลิปเพื่อนํามาใส่เข้ากับบทสัมภาษณ์และ กระบวนการตัดต่อที่ใช้เทคนิคการทํางานของ 2โปรแกรมระหว่าง อะโดบี พรีเมียร์โปรและอะโดบี อาฟเตอร์เอฟเฟกต์ รวมถึงการใช้เสียงประกอบกับภาพเพื่อให้เกิดความหมายที่ต้องการสื่อ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์น้ันนอกจากจะได้พัฒนา ความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพแล้วยังได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และได้บูรณาการความรู้ทางด้านกระบวนการการทํางานของฝ่ายผู้ช่วยผู้กํากับ ช่างภาพวิดีโอและ ตัดต่อซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทํางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

คําสําคัญ : ผู้ช่วยผู้กํากับ, ช่างภาพวิดีโอ, การตัดต่อ


Abstract

This report of the role’s of assistant director, videographer, and editor of YP Production company analyzed each department’s methods and working procedures. This included the study of working procedures, which was divided into three steps: preparation, filming and editing. Results from collaborative efforts to know the process of the assistant director, editor, and videographer working procedures taught the approaches that can be applied in the workplace. In the pre-production stage, the assistant director convened a conference to reach a conclusion while coordinating with diverse components. In production, the videographer shoots video to be integrated into the interview and editing process using two dynamic link techniques between Adobe Premiere Pro and Adobe After Effects, as well as using sound effects to create the meaning that they want to convey. Over the course of 16 weeks of cooperative education, the student learned practical skills in real-world situations in addition to knowledge, competence, and professional abilities, and integrated knowledge of the assistant director, videographer, and editor’s working methods, which serves as preparation for future professional employment.

Keywords: Assistant Director, Videographer, Editing.


การเป็นผู้ช่วยผู้กํากับ ช่างภาพวีดีโอ และตัดต่อ ของบริษัท วายพี โปรดักชั่น | The Role of Assistant Director Videographer and Editor of YP Oriduction

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 491
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code