การออกแบบสื่อสําหรับเผยแพร่ในเฟสบุ๊คเพจ โฮมโซลูชั่น ศูนย์รวมช่าง และ แบงค็อกเดคคอร์

Last modified: December 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบสื่อสําหรับเผยแพร่ในเฟสบุ๊คเพจ โฮมโซลูชั่น ศูนย์รวมช่าง และ แบงค็อกเดคคอร์
The Media Designing for Published on Facebook Pages Home Solution Soonruamchang and Bangkok Decor
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเจตนันท์ ดวงกาญจนา
Mr. Jettanun Duangkanjana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr. Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

เจตนันท์ ดวงกาญจนา. (2563). การออกแบบสื่อสําหรับเผยแพร่ในเฟสบุ๊คเพจ โฮมโซลูชั่น ศูนย์รวมช่าง และ แบงค็อกเดคคอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Duangkanjana J. (2020). The media designing for published on facebook pages Home Solution Soonruamchang and Bangkok Decor. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     บทคัดย่อ รายงานปฎิบัติงานสหกิจศึกษา การออกแบบสื่อสําหรับเผยแพร่ เฟสบุ๊คเพจโฮมโซลูชั่น ศูนย์รวมช่าง และ แบงค็อกเดคคอร์ ของบริษัท ทีแอลพีพี จํากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา กระบวนการทํางานของตําแหน่งกราฟิก ดีไซด์ ศึกษากระบวนการออกแบบ เพื่อใช้ในการโฆษณา บริษัท ทีแอลพีพี จํากัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีการทําสื่อโฆษณาให้กับสถานที่ รับซ่อมหลังคาและออกแบบภายในต่าง ๆ ทางบริษัท จึงรับหน้าที่ผลิตสื่อให้กับสถานที่รับซ่อม หลังคาและออกแบบภายลงบนเฟสบุ๊คเพจ ผู้จัดทําได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในตําแหน่ง กราฟิกดีไซด์ มีหน้าที่ผลิตภาพโฆษณาลงเฟสบุ๊คเพจ ที่ได้รับมอบหมาย

ตลอดระยะเวลาการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นั้นนอกจากจะได้พัฒนา ความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพยังได้ความรู้เพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่เรียนมาและพัฒนา ทักษะการปฎิบัติงานตามสภาพจริงและยังได้ความรู้จากการทํางานในสถานประกอบบการซึ่งเป็น การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ

คําสําคัญ : สื่อโฆษณา, การออกแบบ, ครีเอทีฟ


Abstract

Abstract This cooperative education report of TLPP Co. , Ltd. aimed to study the work process of the graphic design position and study the design process for use in advertising TLPP Company Limited as a real estate company. The company made advertising materials for roof repair facilities and interior designs and has been working on media production for roof repair locations and designs on its Facebook page. The student was assigned to work in the position of Graphic Designer and responsible for producing advertisement images for Facebook pages.

Throughout the period of the cooperative education of 16 weeks. The student gained knowledge, competence and professional skills and developed practical skills and knowledge from working in the establishment, which is preparation before entering professional work.

Keywords : Advertising, Media Design, TLPP Company’ Ltd


การออกแบบสื่อสําหรับเผยแพร่ในเฟสบุ๊คเพจ โฮมโซลูชั่น ศูนย์รวมช่าง และ แบงค็อกเดคคอร์ | The Media Designing for Published on Facebook Pages Home Solution Soonruamchang and Bangkok Decor

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 500
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code