ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

Last modified: August 23, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์
The Process of sticker, labels and packages design
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายทศพร เริงใจ
Mr.Tossaporn Roengjai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์
Assistant Professor Vethit Thongchantr
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/256o
3/2017

การอ้างอิง/citation

ทศพร เริงใจ. (2560). ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

การจัดทำรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง“ ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์
ผลการศึกษาทำให้ทราบถึงขั้นตอนออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ดังนี้ 1) ขั้นก่อนการออกแบบ ประกอบไปด้วยการรับข้อมูลในการทำงาน ศึกษาข้อมูลในการทำงานจากลูกค้าและแบรนด์สินค้าที่ต้องทำงานออกแบบ 2) ขั้นตอนการออกแบบ เริ่มต้นด้วยการกำหนดขนาดของงาน นำข้อมูลที่ได้ศึกษาจากลูกค้าและแบรนด์สินค้ามาออกแบบ หลังจากออกแบบจะนำส่งตรวจก่อนส่งให้ลูกค้า และนำงานส่งให้ลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงาน 3) ขั้นตอนการผลิต เมื่อลูกค้ายืนยันแล้วก็จะนำไฟล์ออกแบบไปทำการผลิตผ่านเครื่องจักรเฉพาะสำหรับงานสติ๊กเกอร์ และนำส่งลูกค้าเมื่องานเสร็จสิ้น
ผลจากการศึกษาและได้ปฏิบัติงานจริงทำให้ทราบว่าขั้นตอนการออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์นั้นมีขั้นตอนที่เหมือนกัน ต่างกันแค่เพียงขนาดของงานเท่านั้น จึงจัดทำรายงานนี้เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนดังกล่าว

คำสำคัญ: การออกแบบ, สติ๊กเกอร์, บรรจุภัณฑ์


Abstract

This cooperative study intends to study the design process of stickers, labels and packaging in order to comprehend the entire process of their production.
It was found that the production process consisted of various steps. First, it needs to study the basic information from customers and brands that are about to produce. Second, the design process begins with the specification of the project size and drafting process. Third, the production process will be undertaken once having the confirmation from the customer upon completion.
The student can learn the steps of the production of the different types of products.

Keywords:  Design, Sticker, Packaging.


ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ The Process of sticker, labels and packages design

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The Process of stickers labels and packages design

รายชื่อนักศึกษา

นายทศพร เริงใจ 5804600049

ภาควิชา

สื่อดิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2560

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 Cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 Abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 Ack.pdf

4

สารบัญ 

04 Tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 Ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 Ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 Ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 Ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 Ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 Ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 App.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 Vit.pdf

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 1487
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code