ตําแหน่งช่างภาพและกราฟิกให้กับ บริษัท ร้อยเสียง จำกัด

Last modified: December 12, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ตําแหน่งช่างภาพและกราฟิกให้กับ บริษัท ร้อยเสียง จำกัด
Photographer and Graphic Designer for 100Sound.CO.,LTD
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชยภัทร์ เพ็งปาน
Mr. Chayaphat Phengpan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr. Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ชยภัทร์ เพ็งปาน. (2562). ตําแหน่งช่างภาพและกราฟิกให้กับ บริษัท ร้อยเสียง จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phengpan C. (2020). The media designing for published on facebook pages Home Solution Soonruamchang and Bangkok Decor. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง ตำแหน่งช่างภาพและกราฟิก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษขั้นตอนการเป็นช่างภาพและกราฟิกให้กับบริษัท ร้อยเสียง จำกัด โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมี ดังต่อไปนี้ ถ่ายภาพสินค้าที่ผลิตใหม่ ครบทุกด้านทั้งสี่มุม ได้แก่ ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า และด้าน หลัง นำรูปภาพที่ถ่ายในทุกๆ ด้านมาทำการแต่งรูปภาพโดยเพิ่มแสงสว่างและสีสันให้ตรงตามตัวสินค้าจริง และจึงนำาไปไดคัทภาพพื้นหลังออกในโปรแกรมโฟโต้ชอป ออกแบบแบนเนอร์ในโปรแกรมอิลาสเตเตอร์ และนำภาพกราฟิกเพิ่มเติมมาจากเว็บไซต์ฟรีพิก

บริษัท ร้อยเสียง จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการผลิตเครื่องดนตรีกลองคาฮองและเครื่องดนตรี ประเภทเคาะจังหวะต่างๆ จากการที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในบริษัท ร้อยเสียง จำากัดนั้น ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างภาพและกราฟิกโดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการ ถ่ายภาพสินค้าและการออกแบบแบนเนอร์สินค้าเพื่อลงขายสินค้าบนเว็บไซต์ออนไลน์

ผลจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาได้ผลิตผลงานออกมารวมจำานวน 16 ชิ้น สัปดาห์ ละ 1 ชิ้นงาน ได้เรียนรู้ ฝึกฝน เกี่ยวกับงานกราฟิก ถ่ายภาพ และกระบวนการในการทำางานได้มากยิ่ง ขึ้น โดยเป็นชิ้นงานโพสลงเฟสบุ๊ค เป็นจำานวน 2 ชิ้น และลงขายออนไลน์ เป็นจำนวน 14 ชิ้น

คำสำคัญ: ช่างภาพ, กราฟิก, ออกแบบแรนด์เนอร์


Abstract

This cooperative education report aimed at studying the process of becoming a photographer and graphic designer for Roi Siang Co., Ltd.. The study had the following procedures: 1) Capture the image of newly released products ( including left corner, right corner, front, and back ); 2) Use Adobe Photoshop to edit the pictures by adjusting brightness & contrast, adjusting the image’s color to match with the real product, and then taking it to background die-cut; 3) Design banners using Adobe Illustrator (this process may include getting additional graphics from the freepik website).

Roi Siang Company Limited engages in the production of Cajon drums and different types of percussion musical instruments. From working as an intern at Roi Siang Co., Ltd., The student was assigned to work as a photographer and graphic designer with the main responsibility for Packshot and product banner designing for sales on the online website. The results, produced a total of 16 pieces of work (one per week), 2 pieces posted on Facebook and 14 pieces posted for sale on the on- line website. The student learned work processes and practiced more graphics and photography.

Keywords: Photography, Packshot, Graphics, Banner Designing


ตําแหน่งช่างภาพและกราฟิกให้กับ บริษัท ร้อยเสียง จำกัด |  Photohrapher and Graphic Designer for 100Sound.CO.,LTD  

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 240
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code