ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิตในการถ่ายทำโฆษณาเครื่องออกกำลังกาย Jason xs-t ของบริษัทตัวบรรจงเต็มบรรทัด จำกัด

Last modified: July 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิตในการถ่ายทำโฆษณาเครื่องออกกำลังกาย Jason xs-t ของบริษัทตัวบรรจงเต็มบรรทัด จำกัด
The Working Process of Jason xs-t Advertising Production of Tua-Ban-Jong-Tem-Ban-Tad Company Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนภัสกมล วิจารณ์ปรีชา
Miss.Napatkamon  Wijanpreecha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
Mr.Pawat  Chanpen
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

นภัสกมล วิจารณ์ปรีชา. (2561). ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิตในการถ่ายทำโฆษณา เครื่องออกกำลังกาย Jason xs-t ของบริษัทตัวบรรจงเต็มบรรทัด จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wijanpreecha N. (2017). The working process of Jason XS-t advertising production of Tua-Ban-Jong-Tem-Ban-Tad Company Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิตในการถ่ายทำโฆษณาเครื่องออกกำลังกาย Jason xs-t” ของบริษัทตัวบรรจงเต็มบรรทัด จำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเรียนรู้การถ่ายทำโฆษณาเครื่องออกกำลังกาย Jason xs-t ของบริษัทตัวบรรจงเต็มบรรทัด จำกัด   2.เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาเครื่องออกกำลังกาย Jason xs-t ของบริษัทตัวบรรจงเต็มบรรทัด จำกัด

บริษัท ตัวบรรจงเต็มบรรทัด จำกัด  ได้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตงานโฆษณา งานเขียนบท งานครีเอทีฟ  และงานถ่ายภาพทางอากาศ ซึ่งผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในส่วนผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ โดยมีหน้าที่ค่อยตามงานส่วนต่างๆก่อนออกกองเช่นพล็อบ,Breakdown,Costume, ฝ่ายกล้อง และค่อยประสานงานกับลูกค้าหรือแก้ไขเฉพาะหน้าเวลาที่ลูกค้าไม่ชอบฉากไหนในต่อถ่ายทำและค่อยดูแลความสะดวกในกองถ่ายตลอดการถ่ายทำโฆษณา

ผลการศึกษาและสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น ทำให้ได้ประโยชน์และประสบการณ์ ดังนี้ 1. ได้ปฏิบัติงานจริงในการเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์และได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ 2. ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับลูกค้า 3. การได้ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นภายในบริษัทหรือคนในกองถ่ายแบบเป็นทีม ทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในวันข้างหน้าได้

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์นี้ นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้วยังได้ความรู้เพิ่มจากสิ่งที่เรียนมาอีกด้วย  และยังได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานจริงได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคตได้อีกด้วย

คำสำคัญ: การถ่ายโฆษณา, เครื่องออกกำลังกาย Jason xs-t


Abstract

This cooperative report studies the working process of Jason xs-t advertising production of Tua-Ban-Jong-Ban-Tad company Ltd. It has objectives to investigate the advertising production of exercise equipment and understand how the production process is made. This company operates advertising production, copywriter and creativity work. The student was assigned to work as a producer assistant by having responsibilities to follow up work before production such as prop, breakdown, costume, photography, and coordination with customers throughout the advertising processes. The study found that : (1) student can learn the real case situation, (2) can use problems solving skill with the customer and (3) can work as a team. Upon the completion of this cooperation project, the student had more confidence with greater knowledge and it would be a great opportunity for a future career.

Keywords: advertising production, Jason xs-t exercise equipment.


ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิตในการถ่ายทำโฆษณาเครื่องออกกำลังกาย Jason xs-t ของบริษัทตัวบรรจงเต็มบรรทัด จำกัด|The Working Process of Jason xs-t Advertising Production of Tua-Ban-Jong-Tem-Ban-Tad Company Ltd

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 286
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles