การพัฒนาตารางการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายของลูกค้าของบริษัทฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: June 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาตารางการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายของลูกค้าของบริษัท ฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
The Development of Maintenance Schedule for Customers’ Exercise Equipment of Fitness Expert (Thai) Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย จิรายุส กลิ่นหอม
Mr. Jirayut Klinhom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

จิรายุส กลิ่นหอม. (2561). การพัฒนาตารางการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายของลูกค้าของบริษัท ฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ต (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อจัดทำตารางการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายของลูกค้า 2) เพื่อให้การตรวจเช็คข้อมูลในการบำรุงรักษาสินค้าในระยะเวลาประกันให้ทันตามกำหนด โดยปัญหาเกิดจากฝ่ายขายขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง แต่ละคนซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายของบริษัทหลายอย่าง ขณะที่ทีมช่างที่ดูแลอุปกรณ์ของลูกค้ามีจำนวนจำกัด ทำให้ดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึง สร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า จึงทำให้มีข้อร้องเรียนของลูกค้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้จัดทำจึงทำตารางการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายของลูกค้าและทดลองใช้ พบว่า สามารถตรวจเช็คข้อมูลในการบำรุงรักษาสินค้าในระยะเวลาประกันได้ทันท่วงที และข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง

คำสำคัญ: ตารางการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายของลูกค้า, ระยะเวลาประกัน, ข้อร้องเรียนของลูกค้า


Abstract

This study aimed to : 1) Establish maintenance schedule for customers’ exercise equipment; 2) to check the information on product maintenance during the warranty period on time. The problem that was caused by the sales department because they were continuously selling products, each person purchases many fitness equipment items. The mechanic team that takes care of the customer’s equipment is limited, causing uneven customer care and creates dissatisfaction for customers, Therefore resulting in increased customer complaints. The producer has scheduled the maintenance of the client’s exercise equipment and tested it out. It was found that the product maintenance data in the warranty period can be checked in time, and customer complaints decreased.

Keywords: Maintenance schedule, Warranty, Complaints.


การพัฒนาตารางการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายของลูกค้า ของบริษัทฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ต (ประเทศไทย) จำกัด | The Development of Maintenance Schedule for Customers’ Exercise Equipment of Fitness Expert (Thai) Co., Ltd.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 307
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code