โปรแกรมจัดการการจองห้องพักและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมจัดการการจองห้องพักและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง
Program for Room Reservation and Electric Appliance Management
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกิตติศักดิ์  ธนรัตนโสภณ
Mr. Krittisak  Thanarathsophon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน
Dr. Noranuth Sa-nguansakyothin
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

กิตติศักดิ์ ธนรัตนโสภณ. (2558). โปรแกรมจัดการการจองห้องพักและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท สหโชติ  อพาร์ทเม้น  เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้ที่พักทั้งแบบรายวันและรายเดือน ซึ่งทางผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษามาพบปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องและในส่วนข้อมูลลูกค้าซึ่งไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ใบรายงานซึ่งทำให้มีการสูญหายของข้อมูลและทำให้การค้นหามีความยากลำบาก ซึ่งทางผู้จัดทำเองได้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ โดยผู้จัดทำได้ทำโปรแกรมในการจัดการระบบลูกค้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลให้ค้นหาง่ายและจัดเก็บให้เป็นระบบ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access และ Microsoft Visual Studio มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม หลังจากการใช้งานโปรแกรมพบว่าทำให้ผู้ใช้งานง่ายในการจองห้องพักและการค้นหาข้อมูล

คำสำคัญ: โปรแกรมจองห้องพัก, จัดการเครื่องใช้ไฟฟ้า


Abstract

The Sahachote Apartment Company is the company that provides services related to accommodation both on a daily and monthly basis. An idea of this project came from working at Sahachote Apartment Company during cooperative education and found problems related to the way the company records information of electric appliance in rooms and customer information. The information was not recorded in computer, but it was kept in papers. This information can get lost and make it hard to find. The project came from study the problems and find a solution the solve them. The project is to create an application for managing customer and electric appliance in rooms. The goal is to manage information to make it easy search and keep it systematically. The program is developed using Microsoft Access and Microsoft Visual Studio. After using the application, it makes users easier to make rooms reservation and find related information.

Keywords:  Room Reservation Program, Electric Appliance Management.


  โปรแกรมจัดการการจองห้องพักและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง / Program for Room Reservation and Electric Appliance Management   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 217
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print