ระบบเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ

Last modified: June 17, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ
Semi-automated Green Caviar Cultivation System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนาสิน โชตน์เชาวพัฒน์
Mr.Thanasin Chotchaowaphat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุเทพ ทัพธวัช
Mr.Suthep Thupthawash
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ธนาสิน โชตน์เชาวพัฒน์. (2561). ระบบเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ระบบเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นการประยุกต์การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาส ประกอบไปด้วย 3 ส่วน  ส่วนแรกถังเลี้ยงสาหร่าย มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ  ส่วนที่สอง ถังน้ำสำหรับควบคุมอุณหภูมิของน้ำในระบบ โดยใช้วิธีการหมุนเวียนของน้ำระหว่างถังเลี้ยงสาหร่ายกับถังน้ำนี้ อีกทั้งมีเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ  และส่วนสุดท้าย ถังพักน้ำ มีเซ็นเซอร์วัดค่า pH ให้เหมาะสมและสำรองไว้เติมน้ำลงถังน้ำในส่วนที่สอง  การแสดงผลใช้จอ LCD แสดงค่า pH  ค่าอุณหภูมิในอากาศและในน้ำ  เพื่อที่ผู้ใช้งานง่ายต่อการสังเกตและจดบันทึกเพื่อนำไปพัฒนาการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

คำสำคัญ: สาหร่ายพวงองุ่น, ระบบการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น, ระบบสมองกลฝังตัว


Abstract

Semi-automated Green Caviar Cultivation System is an application for growing green caviar in fiberglass tanks, and consists of three parts. The first part is a green caviar growing area which has the water temperature sensor. The second part is a tank, which has a water temperature control system, and uses water circulation between water in two areas, which are the water in the caviar growing tank and the water in the temperature controlled tank. Moreover, in the second part, there also is a water level measurement sensor used for filling water when water was depleted. The last part is the storage tank, which has a pH sensor for proper measurement of pH value and is used as a reserved area for filling water into the second part tank. In this part there is an LCD monitor which shows pH, air temperature and water temperature values for simplifying observation and record purpose. Furthermore, the last part is in future development for the purpose of growing green caviar to be more efficient.

Keywords:  Green Caviar, Green Caviar Cultivation System,  Embedded System.


ระบบเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ |  Semi-automated Green Caviar Cultivation System   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1152
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print