ระบบแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าห้องแม่ข่าย

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าห้องแม่ข่าย
Temperature and Voltage Alert System in Server Room
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพิพัฒน์ ถาวรทอง,นายอนุวัฒน์  สลุบพล
Mr. PhiPhat  Thavornthong, Mr. Anuwath  Salupphon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นลินรัตน์ วิศวกิตติ
Ms. Narinrath  Withsawakithi 
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

พิพัฒน์ ถาวรทอง, อนุวัฒน์ สลุบพล. (2558). ระบบแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าห้องแม่ข่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด มอบหมายให้มีพนักงานติดตามตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องแม่ข่าย และโทรศัพท์แจ้งให้กับผู้ดูแลแม่ข่ายทราบเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้นถ้าห้องแม่ข่ายมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น กระแสไฟฟ้าดับ ในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน จะไม่มีการแจ้งข้อมูลความผิดปกติมายังผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน คณะผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่าย ซึ่งเมื่อห้องแม่ข่ายมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดหรือมีกระแสไฟฟ้าดับ ระบบจะส่งสัญญาณโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายแบบอัตโนมัติ โดยควบคุมการทำงานของตัวตรวจจับสัญญาณอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าด้วยบอร์ดอาร์ดูอิโน่  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากบอร์ดอาดูอิโน่จะถูกส่งไปยังส่วนติดต่อกับผู้ที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลซีชาร์ป  ซึ่งจากผลการทดสอบระบบในสถานการณ์ที่จำลองขึ้น พบว่าเมื่อห้องแม่ข่ายมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดหรือมีกระแสไฟฟ้าดับ ระบบสามารถแจ้งเตือนผ่านหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ได้

คำสำคัญ: ระบบแจ้งเตือน, อุณหภูมิ, ไฟฟ้าดับ, ห้องแม่ข่าย


Abstract

K. Polymer Co., Ltd. defines a staff to monitor the status of servers and lets the administrators know when a network fault such as an unusual temperature or power outages occurs. However, a staff can monitor the server faults only office hour. To improve the working performance, the temperature and voltage alert system in the server room is introduced. When the server room has an unusual temperature or a power outage, the system will notify the administrators via phone number and email automatically. The temperature and voltage sensors are controlled with an Adriano board and user interface is implemented with Microsoft Visual C#. The testing results of the mock-up situation found that system can alert via phone number and email when the server room have abnormal temperature or power outages.

Keywords:  Alert System, Temperature, Voltage, Server Room.


ระบบแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าห้องแม่ข่าย  | Temperature and Voltage Alert System in Server Room   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 822
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print