ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านเพจเฟซบุ๊ก SAWASDEE  THAILAND TRAVEL

Last modified: December 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านเพจเฟซบุ๊ก SAWASDEE  THAILAND TRAVEL
Public Relations for Video Clips of Sawasdee Thailand Travel Tour Program via Facebook Page
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวซากียะห์ แมเราะ, นางสาวศศิกมล สัมพะสุธา, นางสาวทัศวรรษ โจพิงค์
Miss  Sakeeyah Maeroh, Miss  Sasikamon Sampasutha, Miss  Thasawat  Jophing
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Miss  Supattra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ซากียะห์ แมเราะ, ศศิกมล สัมพะสุธา และ ทัศวรรษ โจพิงค์. (2564). ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านเพจเฟซบุ๊ก SAWASDEE  THAILAND TRAVEL. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Maeroh S., Sampasutha S., & Jophing T. (2021). Public relations for video clips of Sawasdee Thailand Travel Tour Program via Facebook Page. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษา  เรื่อง การประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านเพจเฟซบุ๊ก SAWASDEE THAILAND TRAVEL โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างคลิปวิดีโอโปรแกรมท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2) เพื่อประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ โปรแกรมท่องเที่ยวผ่านเพจเฟซบุ๊ก SAWASDEE THAILAND TRAVEL

ผลการดำเนินงานพบว่าคณะผู้จัดทำได้มีการทำคลิปวิดีโอ 3 คลิป เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเพจเฟซบุ๊กของบริษัท ซึ่งจะประกอบไปด้วยคลิปวิดีโอบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยว ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในองค์กร และงานปาร์ตี้  เพื่อให้สามารถดึงดูดความน่าสนใจของโปรแกรมท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินซื้อมากยิ่งขึ้น ผลของการจัดทำโครงงานการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอผ่านเพจเฟซบุ๊ก พบว่ามีจำนวนผู้ติดตามใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 15 คน  ทำให้มีผู้ติดตามเพจทั้งหมดจำนวน 2,234 คน นอกจากนี้สามารถเพิ่มฐานออนไลน์ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและยังมีโอกาสเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทด้วย

คำสำคัญ: ประชาสัมพันธ์, คลิปวิดีโอ, โปรแกรมท่องเที่ยว


Abstract

The cooperative education Project for Public Relations for Video Clips of SAWASDEE THAILAND TRAVEL Tour Program via Facebook Fanpage had the objectives: 1) To create video clips for tour programs both domestically and internationally; 2) To promote video clips via Facebook.

The results of the project that the students made 3 video clips for  Public Relations for Video on the company’s Facebook Fanpage. This will consist of video clips of the atmosphere of tourist attractions in the Lao People’s Democratic Republic, Relationship building activities in the organization and party. To be able to attract the attractiveness of the tour program and increase the chances for purchase decision. As a results of the project to Public Relations for Video Clips via Facebook Fanpage and found that the number of  new followers  increased by 15 followers, bringing the total number of followers to 2,234. In addition, it increased the online base and has the opportunity to increase sales for the company.

Keywords:  Public Relations, video clips,  tour program.


Public Relations for Video Clips of Sawasdee Thailand Travel Tour Program via Facebook Page

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 346
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code