ปูรีเมี่ยงคำ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปูรีเมี่ยงคำ
Puri Miangkham
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวฐนิชา พุทธถาวรกุล
Miss Tanicha  Putthatawornkul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Miss Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง/citation

ฐนิชา พุทธถาวรกุล. (2564). ปูรีเมี่ยงคำ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Putthatawornkul T. (2021). Puri miangkham. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานปูรีเมี่ยงคำ (Puri Miangkham) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแปลกใหม่ของอาหารทานเล่นของไทยและอินเดียในรูปแบบที่แปลกตา และเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการ โดยจากการที่ได้ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ ศรีราชา (Oakwood Hotel & Residence Sri Racha) ในแผนกครัวไทย มีหน้าที่ดูแลบุฟเฟต์ตอนเช้า ผู้จัดทำได้เห็นว่าอาหารอินเดียได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างชาติ เนื่องจากหน้าตาของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะเมนูปานีปูรีที่เป็นอาหารทานเล่นของอินเดีย ทางผู้จัดทำจึงอยากทำเมนูที่ผสมผสานระหว่างปานีปูรีที่เป็นอาหารทานเล่นของอินเดียและเมี่ยงคำที่เป็นอาหารทานเล่นของไทยเข้าด้วยกัน เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเมนูนี้มีชื่อว่า “ปูรีเมี่ยงคำ”

จากการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเมนูปูรีเมี่ยงคำพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คนเป็นเพศหญิงและเพศชายจำนวนเท่ากัน มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60 การศึกษาระดับอนุปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นแผนงานครัวไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 สรุปผลจากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.86

คำสำคัญ: ปานีปูรี, เมี่ยงคำ, ปูรีเมี่ยงคำ


Abstract

The Puri Miangkham project aimed to create a novelty of Thai and Indian appetizers in an eye-catching style, and become a new alternative way to generate income for the enterprise. By working in the Thai kitchen section at Oakwood Hotel & Residence, Sri Racha and responsible for the morning buffet, the researcher found that Indian food tended to attract the attention of foreign customers. due to the unique appearance of the cuisine, especially an Indian appetizer, Panipuri. The researcher and Indian intended to create a menu item that combines “Panipuri” and “Miangkham.” A Thai appetizer together would draw the attention of both Thai and foreign guests. and would be called “Puri Miangkham.”

The satisfaction survey of the Puri Miangkham menu, then showed that the sample group of 20 people had the same number of female and male respondents were aged between 21-40 years old with a proportion of 60%, education level at undergraduate degree at 60%, and worked in the Thai kitchen section at 60% Evaluated from the results of the mean and standard deviation tables of satisfaction toward this project with the highest level of overall satisfaction, representing as a total average of 4.86.

Keywords:  Panipuri , Miangkham , Puri Miangkha.


ปูรีเมี่ยงคำ|Puri Miangkham

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 116
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print