ซอสรากูสับปะรด

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ซอสรากูสับปะรด
Pineapple Ragu Sauce
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกัญญารัตน์ น้อยประชา
Miss Kunyaratr Noypracha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน
Miss Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

กัญญารัตน์ น้อยประชา. (2564). ซอสรากูสับปะรด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Noypracha K. (2021). Pineapple ragu sauce. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่องซอสรากูสับปะรด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตและเพื่อสร้างสรรค์นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยประเมินจากแบบสอบถามกับพนักงานภายในโรงแรมเป็นจำนวน 25 คน ผลของแบบสอบถามที่มีต่อซอสรากูสับปะรดพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  มีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 84.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.00 และแผนกงานครัวร้อนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28.00 ซึ่งผลสรุปจากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานซอสรากูสับปะรด มีระดับความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.53 โดยคะแนนหัวข้อสามารถลดปริมาณขยะให้กับแผนกครัวได้ ได้รับคะแนนความพึงพอใจระดับมากที่สุดในคะแนนเฉลี่ย 4.84 รองลงมาคือหัวข้อลักษณะโดยรวมของซอสความพึงพอใจระดับมากที่สุดในคะแนนเฉลี่ย 4.64 และลำดับถัดมาคือหัวข้อช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายภายในได้อย่างแท้จริงความพึงพอใจระดับมากที่สุดในคะแนนเฉลี่ย 4.60

คำสำคัญ: ซอสรากู, สับปะรด, มะเขือเทศ


Abstract

The Cooperative Education Project of Pineapple Ragu Sauce was created to use the leftover raw materials for benefits, reduce production costs, and create products for the Pathumwan Princess Hotel.

The author surveyed opinions and satisfaction assessed from a questionnaire with 25 hotel staff. The results of the questionnaire on pineapple ragu sauce found that most were female, 15 people, representing 60.00 percent. Aged between 21 and 40 accounted for 84.00 percent, with a bachelor’s degree at 68.00 percent, and mostly worked in the hotel kitchen department, accounting for 28.00 percent. The results from the table of mean and standard deviation of satisfaction showed that the pineapple ragu sauce project had the highest overall satisfaction level, representing an overall average of 4.53. The score of can lessen the amount of waste generated in the kitchen department received the highest level of satisfaction with an average score of 4.84, followed by the overall characteristics of the sauce, the highest level of satisfaction with an average score of 4.64, and truly reducing internal costs or expenses, the highest level of satisfaction with an average score of 4.60.

Keywords:  ragu sauce, pineapple, tomato.


ซอสรากูสับปะรด|Pineapple Ragu Sauce

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 102
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print