การรับชำระลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า

Last modified: August 11, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การรับชำระลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า
Recognition the receipt of  accounts receivable and the payment  of accounts payable via  the Express accounting software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจันทร์ ตาละปุง
Ms. Jan Talapung, 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

จันทร์ ตาละปุง. (2560). การรับชำระลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Talapung J. (2017). Recognition the receipt of  accounts receivable and the payment  of accounts payable via  the Express accounting software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

     บริษัท เอส.พี.การไฟฟ้า อิมปอร์ต จำกัด  เป็นผู้ผลิต  ผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า  โคมไฟ  มิเตอร์ เบรกเกอร์  ปลั๊ก  รางโทรศัพท์  รางไฟ  อุปกรณ์เชื่อมต่อ   ขณะที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท เอส.พี.การไฟฟ้า อิมปอร์ต จำกัด   ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้บันทึกรายการรับชำระลูกหนี้การค้า และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า ด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส   ก่อนหน้านี้ ผู้จัดทำไม่มีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

     โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสในการบันทึกการรับชำระจากลูกหนี้การค้า และบันทึกการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า     ผู้จัดทำได้ศึกษา 1)  ขั้นตอนการรับชำระลูกหนี้การค้า และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า   2)  วิธีการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส    ผลลัพธ์จากการศึกษา 1)  ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการบันทึกการรับชำระลูกหนี้การค้า และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า  2)  มีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสที่จะนำไปประยุกต์ใช้การประกอบอาชีพในอนาคต

คำสำคัญ: ลูกหนี้การค้า, เจ้าหนี้การค้า, โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส


Abstract

The S.P. Electric Import Co.  Ltd. is a manufacturer, an importer and a distributor of electrical, lamp, meter, circuit breaker, plugs, conduit telephone, light rail, socket connector. While attending the internship under cooperative program at the Accounting department at S.P. Electric Import Co., Ltd., the author was assigned to recognize the receipt of accounts receivable and the payment of accounts payable via the Express accounting software. Previously, the author did not have the skills of using the Express accounting software.

This project was designed to increase the skills of using the Express accounting software to recognize the receipt of accounts receivable and the payment of accounts payable. The author studied: 1) The systems of the receipt of accounts receivable and the payment of accounts payable. 2) The method of using Express accounting software.  The results were: 1) Knowing the procedures of recognition for the receipt of accounts receivable and the payment of accounts payable. 2) Gaining the skill of using the Express accounting software in order to apply in future careers.

Keywords:  Accounts receivable, Accounts payable, Express accounting software.


การรับชำระลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า | Recognition the receipt of  accounts receivable and the payment  of accounts payable via  the Express accounting software

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 213
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code