การกรอกแบบภาษีเงินได้-ยื่นทางอินเตอร์เน็ต

Last modified: August 11, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การกรอกแบบภาษีเงินได้-ยื่นทางอินเตอร์เน็ต
Filling the income tax and the withholding tax on the tax applications
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศุภนุช มีสุข และนางสาวทิพย์ธารา นาระทะ
Ms. Suppanud Meesuk, Ms. Thiptara Narata
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

ศุภนุช มีสุข และทิพย์ธารา นาระทะ. (2560). การกรอกแบบภาษีเงินได้-ยื่นทางอินเตอร์เน็ต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Meesuk S., & Narata T. (2017). Filling the income tax and the withholding tax on the tax applications. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

สำนักงานบัญชีแท็กเซชั่น ให้บริการทางการบัญชี   บริการและให้คำปรึกษาด้านภาษี  ให้บริการการกรอกแบบภาษีและยื่นภาษี  บริการวางระบบบัญชี และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่คณะผู้จัดทำปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่สำนักงานบัญชีแท็กเซชั่น    คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้กรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ก่อนหน้านี้คณะผู้จัดทำไม่มีทักษะการปฏิบัติมาก่อน  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานล่าช้าและใช้เวลาในการทำมาก

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการกรอกภาษีในแอพพลิเคชั่นภาษี  คณะผู้จัดทำศึกษาเกี่ยวกับ  1) ประเภทของเงินได้  2) ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  และ 3) ขั้นตอนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – ยื่นทางอินเตอร์เน็ต  จากการศึกษาดังกล่าว  1) ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการกรอกเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในแอพพลิเคชั่นภาษี   2) ทำให้มีทักษะการกรอกแบบแสดงรายการเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

คำสำคัญ:  การกรอกแบบ, ภาษีเงินได้, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย


Abstract

The Taxation Office’s business lines handle accounting services, tax advisory, tax filing and submitting service, account system setup consultation and other related services. While attending the internship under cooperative program at the office, the team was assigned to fill the income tax and withholding tax on the tax applications.  Previously, the team did not have the skills of performance, this caused delays and was time consuming.

This project was designed to improve the skills of filling in the taxes on the tax applications.  The team studied: 1)  type of income  2) income tax and withholding tax and   3) the processing of filling the income tax and withholding tax on tax applications.  The results were: 1) Knowing the processing of filling of the income tax and withholding tax on the tax applications. 2) Gaining the skill of filling of the income tax and the withholding tax on the tax application in order to apply in the future career.

Keywords:  Filling, Income tax, Withholding tax.


การกรอกแบบภาษีเงินได้ – ยื่นทางอินเตอร์เน็ต | Filling the income tax and the withholding tax on the tax applications

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 191
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code