การลดขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณภายในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ

Last modified: December 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ:
IS Title:
การลดขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณภายในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ
Reduce the Process for Budget Approval in the Organization Through Information Technology Systems
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชลธี สุจิตต์มาลี
Mr. Chollatee Suchitmalee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โสตรโยม
Asst. Prof. Dr. Arthit Sode-Yome
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 | The 9th National Conference of Industrial Operations Development 2018 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

การอ้างอิง|Citation

ชลธี สุจิตต์มาลี. (2564). การลดขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณภายในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Suchitmalee C. (2021). Reduce the process for budget approval in the organization through information technology systems. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Engineering in Engineering Management, Siam University.


บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้นำเสนอการลดขั้นตอนของระบบงานแบบเดิมด้วยระบบสารสนเทศ โดยทำให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการทำงานลดลงจากเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 129 ชั่วโมง เหลือใช้เวลาเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมง โดยช่วยลดกระบวนการทำงานในแบบเดิมที่ใช้การเก็บเอกสารต่างๆ ในแฟ้มและลดการใช้กระดาษ

     ระบบงานแบบเดิมต้องใช้เอกสารจำนวนมากและมีกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการการอนุมัติงบประมาณ และทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บและติดตามเอกสาร การนำระบบ อี-ฟอร์ม มาใช้ในการช่วยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของการจัดส่งเอกสารและกระบวนการขออนุมัติผ่านการยื่นเอกสาร ส่งผลให้ระยะเวลาในการทำงานรวมถึงขั้นตอนในกระบวนการทำงานและต้นทุนของอุปกรณ์สำนักงานลดลง อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปพร้อมกัน ทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถตรวจสอบและติดตามเอกสารได้อย่างง่ายดาย

     จากการนำตัวอย่างของโครงการที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณด้วยระบบงานแบบเดิม เปรียบเทียบกับตัวอย่างของโครงการที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณด้วยระบบสารสนเทศจำนวน 10 โครงการ สรุปได้ว่าระบบสารสนเทศทำให้ลดเวลาทำงานได้ ร้อยละ 74.96 ลดการใช้กระดาษในแต่ละโครงการร้อยละ 100 และทำให้องค์การดังกล่าวสามารถลดต้นทุน 10,072.27 บาท ต่อเดือน

คำสำคัญ: ลดการใช้กระดาษ, ลดเวลาการทำงาน, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ระบบฐานข้อมูล 


Abstract

This research aimed to represent a reduction in the work process that were caused by the traditional work system. The adoption of Information Technology System showed a result with lower the average working time from 129 hours to 32.3 hours by reducing steps used in the traditional workflow process by storing the file in soft papers and reduced the use of paper.

The traditional work required plenty of papers and many duplicate processes which caused delays in budget approval and caused difficulties in filing and tracking system. The adoption of e-Form systems solved most issues of document delivery and approval process through document filing. The result reduced processing time, steps in workflow process and cost of office supplies, also increased in work efficiency and performance at the same time. This allowed the personnel in the organization to check and track documents easily.

This paper adopted e-Form systems with 10 projects and the compared performance between traditional systems and Information Technology Systems. The results from 10 projects showed that they reduced working time by 74.96 percent, reduced the use of paper in each project by 100 percent and reduced the monthly operation cost by 10,027.72 THB during the trial run of the system.

Keywords:  Reducing the use of paper, Reducing working time, Management Information Systems, Database system.


การลดขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณภายในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ|Reduce the Process for Budget Approval in the Organization Through Information Technology Systems  

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 316
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles