Tags: Proceedings
การพัฒนาระบบบริหารงานร้านเช่าหนังสือ

ภณภพ วารีนิรันตร, สหัสวรรษ จรัสภาสวรพงศ์, ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์, อรรณพ กางกั้น. (2566). การพัฒนาระบบบริหารงานร้านเช่าหนังสือ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (หน้า A-64). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม

จรรยา แหยมเจริญ, ภัทราพร อมรชัยวุฒิกุล และเดชาวัต ภักบำรุง. (2566). เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยามม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 887-896). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, ปริวรรต องค์ศุลี, ธนัช แก้วกุลธรรม และพิภพ ชูเกียรติพัลลภ. (2566). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 865-876). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน

เอก บำรุงศรี ณัฏฐพงศ์ พรหมศร. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (หน้า 526-537). นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

การสร้างแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับคนรักกิจกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์และคลาวด์คอมพิวติ้ง

ชื่อบทความ: การสร้างแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับคนรักกิจกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์และคลาวด์คอมพิวติ้ง Research Article: Developing an Application for Activity Lovers by Applying Social Network and Cloud Computing Technology ผู้เขียน|Author: จรรยา แหยมเจริญ, สายยาใจ พึ่งประชา, พชระ กันทา, นันทภรณ์ ภุมรินทร์ | Janya Yamcharoen, Saiyajai Peungpracha, Patchara Kantha, Nanthaporn Pummarin Email: janya.yam@siam.edu  ;  saiyajai.peu@siam.edu ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160 Department|Faculty: Department of

การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางภายในมหาวิทยาลัยสยาม

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, ปริวรรต องค์ศุลี, คุณากร กล้าอาษา และภัทรพล คิ้วอำไพ. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางภายในมหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal” (หน้า 423-437). นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

อิทธิพลของระดับความเค้นแบบกระทำซ้ำที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของดินเหนียวเคโอลิน

ปริตตา ศุภโกวิทย์ และพงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล. (2565). อิทธิพลของระดับความเค้นแบบกระทำซ้ำที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของดินเหนียวเคโอลิน. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

A Simple and Compact Transimpedance Mode dc Bridge Readout

Seangrawee Buakaew, Wipavan Narksarp & Chariya Wongtaychatham. (2021). A simple and compact transimpedance mode dc bridge readout. In The 7th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST2021)

การศึกษาผลการวัดประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

สุทธิเกียรติ ชลลาภ, จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว และจรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี. (2564). การศึกษาผลการวัดประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET 2021) (Online) (หน้า 37-40). เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย.

ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ

สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์ และ ยงยุทธ นาราษฎร์. (2564). ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET 2021) (Online) (หน้า 348-351). เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย.

การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า. (2564). การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET 2021) (Online) (หน้า 129-132). เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย.

การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

สันติสุข สว่างกล้า และไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2564). การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET 2021) (Online) (หน้า125-128). เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย.

Validation of a headspace gas chromatography-flame ionization detector (HS GC-FID) method for determination of terpinen-4-ol in volatile oil from Zingiber montanum rhizome

Shinnawat Saengungsumalee. (2021). Validation of a headspace gas chromatography-flame ionization detector (HS GC-FID) method for determination of terpinen-4-ol in volatile oil from Zingiber montanum rhizome. In The 6th International Conference on Sciences and Technology (RSUSCI-2021) (pp.27-36). Pathum Thani: Rangsit University.

ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

จรรยา แหยมเจริญ, ยงยุทธ ช่อจำปา, สุรพล คล้ายภมร และ สายยาใจ พึ่งประชาชน. (2563).ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5 (หน้า 488-498). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

การพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, โชติกานต์ โคตรสุวรรณ์ และ ปริวรรต องค์ศุลี. (2563). การพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า 463-477). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

การศึกษากลสมบัติด้านกำลังของจีโอพอลิเมอร์ผสมถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา

ไตรทศ ขำสุวรรณ และ ภาคภูมิ มงคลสังข์. (2563). การศึกษากลสมบัติด้านกำลังของจีโอพอลิเมอร์ผสมถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (หน้า 1736 – 1740). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการประมวลสถานะการผลิตอย่างย่อ

ตะวัน ภูรัต และ กาญจนา ศิลาวราเวทย์. (2563). การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการประมวลสถานะการผลิตอย่างย่อ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๑๒ (ECTI-CARD 2020) (หน้า 62-66). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI).

ชุดฝึกปฏิบัติการราคาประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

กาญจนา ศิลาวราเวทย์ และ ตะวัน ภูรัต. (2563). ชุดฝึกปฏิบัติการราคาประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๑๒ (หน้า ๓๒-๓๖). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI).

การใช้เพคตินจากเปลือกมะกรูดเป็นสารให้ความคงตัวในการผลิตไอศกรีมจากน้ำมะกรูด

ทิพย์ธิดา หนูทรัพย์, ภัสราภรณ์ ขาวพุ่ม, อมรรัตน์ จันทร์แม้น และปิยนุสร์ น้อยด้วง. (2562). การใช้เพคตินจากเปลือกมะกรูดเป็นสารให้ความคงตัวในการผลิตไอศกรีมจากน้ำมะกรูด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 163-171). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, ยงยุทธ นาราษฎร์, พกิจ สุวัตถิ์ และ นลินรัตน์ วิศวกิตติ. (2562). การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 (หน้า 51-60). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์สามเฟสแบบอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า. (2562). การออกแบบและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์สามเฟสแบบอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11: EENET 2019 (419-422). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.