การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร ยูโรครีเอชั่นส์สาขาทองหล่อ

Last modified: February 27, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร ยูโรครีเอชั่นส์สาขาทองหล่อ
Maintenance of Electrical System at Eurocreation Thonglor Building
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย สกุลเกียรติ รุจิพงษ์ 
Mr. Sakunkiead Rujipong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สิทธิพร เพ็ชรกิจ 
Mr. Sitiporn Petchakit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง/citation

สกุลเกียรติ รุจิพงษ์. (2564). การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร ยูโรครีเอชั่นส์สาขาทองหล่อ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร ยูโรครีเอชั่นส์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษากับ บริษัท ยูโรครีเอชั่นส์ โดยระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งประกอบด้วยระบบจ่าย กำลังไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และ ระบบสัญญาณเตือน อัคคีภัย ซึ่งจากการฝึกสหกิจครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ต่อไปและหลักการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าได้ถูกนำ เสนออย่างละเอียดในโครงงานสหกิจศึกษา เล่มนี้ ซึ่งจากการฝึกงานครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ต่อไป

คำสำคัญ: การซ่อมบำรุง, ระบบไฟฟ้า, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย


Abstract

       This cooperative education project focused on useful experiences in electrical system maintenance at the Eurocreation Thonglor Building, and as a learning experience during cooperative education with Eurocreation Co., Ltd. The installed electrical system consisted of power distribution, lighting, air conditioning, and fire alarm system. From this cooperative training, the knowledge gained can be used for further use and the principles of electrical system maintenance have been applied and presented in detail in this cooperative education report.

Keywords:  maintenance, electrical system, fire alarm system.


การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร ยูโรครีเอชั่นส์สาขาทองหล่อ |  Maintenance of Electrical System at Eurocreation Thonglor Building  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 73
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print