ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม)

Last modified: June 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม)
Sales Management System (Case Study: Ice Cream Shop)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจุฑามาศ  ธนูทอง   5804800015
Miss Jutamas   Tanuthong  5804800015
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก   บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungs
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

จุฑามาศ  ธนูทอง. (2562). ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

          ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) ในปัจจุบันการดำเนินงานภายในร้านไอศครีมยังคงใช้กระดาษจดบันทึกรายการขายและใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณเค่าสินค้า จึงอาจทำให้เกิดปัญหาการคิดเงินที่ผิดพลาด บางครั้งก็อาจทำให้รายการขายมีการตกหล่น ลูกค้าต้องรอคิวนาน ด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาระบบจัดการการขายสินค้า ของร้านไอศครีมขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของร้าน  โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลสินค้าและข้อมูลพนักงานได้ สามารถเรียกดูรายงานการขายได้ และส่วนที่ 2 สำหรับพนักงานของร้าน สามารถบันทึกการขายสินค้าหน้าร้านและออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้าได้ โดยระบบพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่  Visual Studio Code ด้วยภาษา PHP บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL

คำสำคัญ: ร้านไอศกรีม, เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบจัดการการขาย


Abstract

        The objective of this project was to develop a sales management system for an ice cream shop. The operations of the shop records the sales orders on paper and uses a calculator to calculate the sale price which caused mistakes for the sale price, lost orders or the customer waits in a long queue. Therefore, I have developed this system to solve the above problems and to increase the performance operations of the shop. The system was divided into 2 parts : 1. For the administrator, to manage the data of product and staff, and to generate a sales report; and 2. For staff, to record sales orders and print invoice for the customer. The system web application was developed with HTMLS, CSS, JavaScript, and PHP and managed the database with MySQL.

Keywords: Ice cream shop, Web application, Sales management system.


ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านไอศกรีม) | Sales Management System (Case Study: Ice Cream Shop)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1823
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print