เมี่ยงปลาแซลมอน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เมี่ยงปลาแซลมอน
Salmon wrapped in leaves
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกีรตา  พิมพา, นางสาวจุฑามาศ โอสถศรี
Miss Keerata  Pimpa, Miss Jutamas  Osodsri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง|Citation

กีรตา  พิมพา และ จุฑามาศ โอสถศรี. (2561). เมี่ยงปลาแซลมอน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pimpa K., & Osodsri J. (2018). Salmon wrapped in leaves. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องเมี่ยงปลาแซลมอน ( Salmon wrapped in leaves ) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปลาแซลมอนที่เหลือใช้มาสร้างเป็นเมนูอาหารใหม่ในสถานประกอบการ และเพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด จากนั้นได้ทำการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จำนวน 46 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ68.00 ช่วงอายุระหว่าง 18-30 ปี ร้อยละ 87.00 ปฏิบัติงานแผนกครัวร้อยละ 97.00 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจ ด้านความสดใหม่ของปลาแซลมอนในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.60 ด้านความสวยงามของอาหารในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.57 ด้านความสดใหม่ของผักแนมและเครื่องเคียงในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.55 ด้านรสชาติของน้ำราดวาบิซีฟู้ดในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.51 ด้านความหลากหลายของผักแนมและเครื่องเคียงในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.42 ด้านรสชาติปลาแซลมอนชุบแป้งทอดในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.37  ด้านความกรอบของปลาแซลมอนชุบแป้งทอดในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.37  และจากการหาค่าเฉลี่ยโดยรวมโดยรวมในแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ย 4.48

คำสำคัญ: เมี่ยง, เมี่ยงปลา, ปลาแซลมอน


Abstract

The purpose of the project, salmon wrapped in leaves, was to create a menu in the specific establishment and to use remaining raw materials as their maximum benefits. The results of the survey from the sample groups at Eastin Grand Hotel by rating the satisfaction level, 46 samples, found that the highest satisfaction rate was the male samples with 68 percent. The samples in the age range of 18-30 (87 percent) and the samples from kitchen department (97 percent) rated the highest score of the freshness of salmon at the average of 4.6, the freshness of vegetables and side dishes at 4.55, the flavor of wasabi dipping source at 4.51, the variety of vegetables and side dishes at 4.42, the flavor of fried salmon at 4.37 and the crispness of salmon at 4.37. In sum up, the average satisfaction score from every sides was 4.48.

Keywords:  Miang, Miang fish, Salmon.


เมี่ยงปลาแซลมอน | Salmon wrapped in leaves

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 637
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print