ขนมมรกต

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขนมมรกต
Steamed Winter Melon Desserts
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุธาสินี  บัวทอง, นางสาวอรณิชา  เงาภู่ทอง, นางสาวกชกร  สุนทรวารี
Ms. Sutasinee  Buathong, Ms. Ornicha  Ngaophuthong, Ms. Kotchakorn  soontornwaree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง|Citation

สุธาสินี  บัวทอง, อรณิชา  เงาภู่ทอง, กชกร  สุนทรวารี. (2561). ขนมมรกต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Buathong S., Ngaophuthong O., & Soontornwaree K. (2018). Steamed winter melon desserts. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ขนมมรกต” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนของแป้งและฟักเขียวที่มีอยู่ในขนมมรกต เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมมรกต เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับเมนูขนมหวานของทางโรงแรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทางโรงแรม และเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้ศึกษาอัตราส่วนระหว่างแป้งและฟักเขียว 3 ระดับ ได้แก่ สูตร ก (75:25) สูตร ข (50:50) และ สูตร ค (25:75)  จากการศึกษาการทำแบบประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จำนวน 20 คน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น   เพศชาย ที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ทำงานในแผนกครัวแวนด้ามากที่สุด จากการสอบถามการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประเมินการยอมรับส่วนใหญ่จะชอบสูตร ข (50:50) ได้รับการยอมรับด้านกลิ่น และ ด้านลักษณะปรากฏในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 4.60 มากกว่าขนมมรกตสูตร ก และ สูตร ค ตามลำดับ

คำสำคัญ: ขนมมรกต, ขนมไทย, ฟักเขียว


Abstract

The purpose of this study was to investigate the mixture ratio between flour and winter melon in Kanom Morakot, to study the acceptance of customers to Kanom Morakot, which can help the bakery department where the hotel can reach a healthy food target, increase income and create a new experience to the menu. The mixture ratio between flour and winter melon was studied in 3 groups : group A 75:25, group B 50:50 and group C 25:75.  After that, 20 hotel staff of Sampran Riverside Hotel received the questionnaire for the overall acceptance from the respondents and used simple random sampling. The result of this study showed that more of the respondents were men, aged between 21-30 years old, and worked in the bakery department at Vanda kitchen. In addition, group B (50:50) was found to be the most overall acceptance of the product. They accepted the smell, character and preference were 4.60

Keywords:  Kanom Morakot, Thai desserts, Winter melon.


ขนมมรกต / Steamed Winter Melon Desserts

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 312
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print