สเปรย์สะระแหน่ไล่และกำจัดมด

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สเปรย์สะระแหน่ไล่และกำจัดมด
Ant Repellent Spray With Mint Scent
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรรณิสา  อึงบวรตระกูล
Ms. Wannisa Uengboworntrakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วรรณิสา อึงบวรตระกูล. (2560). สเปรย์สะระแหน่ไล่และกำจัดมด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “สเปรย์สะระแหน่ไล่และกำจัดมด” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการใช้สมุนไพรในการไล่และกำจัดมดแทนการใช้สเปรย์สารเคมีเนื่องจากสเปรย์สารเคมีมีกลิ่นเหม็นและอาจจะเกิดการเเพ้ได้ผู้จัดทำจึงได้คิดว่าหากเปลี่ยนมาลองใช้สมุนไพรเเทนการใช้สเปรย์สารเคมีจะมีประสิทธิภาพในการไล่มดได้หรือไม่ผู้จัดทำจึงมีความสนใจในสรรพคุณของใบสะระแหน่เนื่องจากใบสะระแหน่นั้นสามารถไล่แมลงได้จึงได้ทดลองทำสเปรย์ขึ้นมาและให้แต่ละแผนกในโรงแรมทดลองใช้โดยได้มีการให้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีโดยทำงานในแผนกแม่บ้าน แผนกการบริการส่วนหน้า และ แผนกครัว จากการตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพในการไล่มด ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ช่วยลดการใช้สเปรย์สารเคมี ระยะเวลาในการไล่มด ด้านวัตถุดิบ และสีของสเปรย์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากและความพึงพอใจในด้านกลิ่นของสเปรย์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: สมุนไพรไล่และกำจัดมด, สารเคมี, ใบสะระแหน่


Abstract

This cooperative education project, “Mint spray for repelling and eliminating ants,” had the purpose to study the effectiveness of using herbs to repel and eliminate ants, instead of using chemical spray, because the chemical spray contains bad odor and may be a cause of allergies. The organizer therefore had an idea whether herbs could be used to replace the chemical spray in order to repel the ants. Consequently, the organizer was interested in the properties of mint leaves, because mint leaves can be an insect repellent. As a result, an experiment was conducted to create a spray for each department in the hotel and to undergo a trial in which a questionnaire was used to question the satisfactory levels of the samples of 30 persons by which most of them are women with ages from 18-30 years old working in the cleaning department, front service department and kitchen department. From the questionnaire result, it was found that the informants were satisfied in terms of the effectiveness for repelling ants and the general satisfactions for this product was the ability to help to reduce chemicals in the spray and the working duration to repel ants. In terms of the ingredients and color of the spray, it was at a high satisfaction level and for the satisfaction of the scent of the spray, it was at the highest level.

Keywords:  Herbs for repelling and eliminating ants, chemicals, mint leaf.


สเปรย์สะระแหน่ไล่และกำจัดมด | Ant Repellent Spray With Mint Scent

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 30772
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print