เปลือกแตงโมแช่อิ่ม

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เปลือกแตงโมแช่อิ่ม
Watermelon Shell Crystallized
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว มนฤดี  โคตะมะ, นางสาว จุฑามาศ  พิลายุทธ, นาย พิชิตชัย  โชติแฉล้มสกุลชัย
Miss Monrudee  Kotama, Miss Juthamas  Pilayut, Mr. Pichitchai  Chotchalamsaloonchai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

จุฑามาศ  พิลายุทธ, พิชิตชัย โชติแฉล้มสกุลชัย และ มนฤดี โคตะมะ. (2560). เปลือกแตงโมแช่อิ่ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “เปลือกแตงโมแช่อิ่ม” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มช่องทางในการนำมาเป็นส่วนประกอบอื่นในการผลิตขนมให้กับสถานประกอบการได้ โดยการทำแบบสอบถามการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานแผนกต่างๆในโรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ จำนวน  30 คน โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ทำงานในแผนกการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากการสอบถามการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินการยอมรับด้านรสชาติ  ด้านสี ด้านกลิ่น ด้านลักษณะปรากฏและด้านความชอบรวมอยู่ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.17

คำสำคัญ: การแช่อิ่ม, เปลือกแตงโม


Abstract

The cooperative education project entitled “watermelon shell crystallized” was intended to bring waste materials for maximum benefit and add an additional channel as a component in the manufacturing of sweets for establishments. The survey recognized the senses respondents from the staff in the Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel. The number of 30 persons by random sampling based on probability and selected samples specific, environment. Most respondents were male, aged between 18-30 years, working in the department of food and beverages service. The results showed that the respondents recognized the taste, color, smell, appearance and overall liking at a high level. The average score was 4.17.

Keywords:  Crystallized, Watermelon Shell.


เปลือกแตงโมแช่อิ่ม | Watermelon Shell Crystallized

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1857
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print