ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

Last modified: August 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
Factors Affecting the Participation Level of Farmers in Project Management – Promoting Large Agriculture Plot of Aromatic Coconut in Ban Phaeo, Samut Sakhon Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเอื้องพร นพคุณ
Ms. Aungporn Noppakun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล
Dr. Sumet Saengnimnuan
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

เอื้องพร นพคุณ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว  3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และ 4) เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 จำนวน 102 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การทดสอบด้วยค่า Chi-Square เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร ที่ระดับนัยสำคัญ ทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยด้านการวางแผน/การตัดสินใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการรับผลประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการติดตามและประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย การได้รับข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนโครงการฯ นั้น มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จึงเป็นข้อที่หน่วยงานจะต้องดำเนินงานต่อไป และทำให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในโครงการฯ และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาโครงการฯ ทั้งในแง่ของการพัฒนา ปรับปรุง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาตลาดมะพร้าวน้ำหอมต่อไป

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของเกษตรกร, การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่, มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว


Abstract

This research studied the factors that affected the level of participation of farmers in project management for the promotion of big plots of aromatic coconuts in Ban Phaeo, Samut Sakhon Province. The objectives were: 1) to study the level of farmers’ participation in the management of large-scale aromatic coconut farming promotion project; 2) to consider the factors that affected the level of farmers’ involvement in the management of the agricultural extension project of large-scale aromatic coconuts; 3) to study the problems, obstacles, and provide suggestions to farmers in agriculture; and 4) to create a proposal for the Ministry of Agriculture and Cooperatives to raise the participation level of farmers in Samut Sakhon Province. This research was a quantitative study and used questionnaires as a tool for data collection. The primary target group was farmers of aromatic coconuts in Ban Phaeo and participated in the large-scale agriculture project initiated by the Ministry of Agriculture and Cooperatives from 2016 – 2019, a total of 102 people. The statistical tools used for data analysis were frequency, percentage, Mean and standard deviation. Chi-Square test was used to find the relationship of the variables at a statistical significance level of 0.05.

The results showed that, in overall, the participation of farmers’ agricultural promotion project in Ban Phaeo. Samut Sakhon Province, in terms of receiving information about project procedures from the government agencies and on the support from government agencies, the participation of farmers was at a high level. The management of agricultural extension programs in planning and decision, operations and operational aspects, benefits were at a high level. Tracking and evaluation was at a good level.

This study made suggestions in terms of receiving information and promotion of the project that there was a relationship with the level of farmers’ participation in project management; therefore, it was considered that the relevant agencies must continue to work and improve to increase the benefit for farmers in the project. Raising support from the government agencies is vital for the development of the project, both in terms of growth, improvements, increase efficiency, and offer the opportunity to continue the development of the aromatic coconut market.

Keywords:  farmers participation, large-scale agricultural promotion, aromatic coconut in Ban Phaeo.


ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการโครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร | Factors Affecting the Participation Level of Farmers in Project Management – Promoting Large Agriculture Plot of Aromatic Coconut in Ban Phaeo, Samut Sakhon Province

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1263
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code