ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์

Last modified: July 10, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์
Satisfaction of the customers of fund for empowerment of PWDs for debt payment through service in Bangkok area
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอัจฉราพรรณ ปันบุตร
Ms. Ajcharaphan Panboot
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล
Dr.Sumet Sangnimnuan
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

อัจฉราพรรณ ปันบุตร. (2560). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

 


Abstract

This research aims to Study satisfaction and study factors affecting the payment service satisfaction of the Department for Empowerment of Persons with Disabilities fund members that settle the debt through the counter service. The study bases on 400 Counter Service users and the Department for Empowerment of Persons with Disabilities fund member in Bangkok. The data analysed by descriptive, percentage, mean, and analysis.
To be able to increase the repayment channel will benefit for the disable customer also reduce the risk and increase efficiency of the fund.
The research found that the sample group of highly satisfied users to Counter Service has the average value equal to 4.16. The sample group of highly satisfied users to service process has the average value equal to 4.71. The sample group of satisfied users to service process by factor of Fast and accurate has the average value equal to 4.72. The sample group of moderate satisfied users to Counter Service has the average value equal to 3.03. The average 4.93 of sample group of user highly satisfied with on fee. This shows that free service will encourage more users in the future. The sample highly satisfied, the average score was 4.73, with the satisfaction of paying near work / home. The average of 4.76 make a payment where there are convenient transportation facilities from home to service station Payment. The staff is highly satisfied by the user with the average 4.76 because the staff is very polite. This will be a factor that users are more likely to use the service through counter service continuously. The results of this research will be beneficial to the management in developing the service to be faster and more accurate. Reducing service procedures will encourage more users. As well as being beneficial to follow up and evaluation of service for the Department for Empowerment of Persons with Disabilities fund members. To settle the debt through the counter service will be useful to bring research results to improve and develop loan services.

 

Keywords:  Satisfaction customers fund for empowerment of PWDs payment through service.


ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์ / Satisfaction of the customers of fund for empowerment of PWDs for debt payment through service in Bangkok area

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 50