ระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที (กรณีศึกษา บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

Last modified: June 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที (กรณีศึกษา บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))
Service Record System for Information Technology Department (Case study: Takuni Group Public Company Limited)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพุทธิพงษ์   บุญชูวงศ์   5504800065
Mr. Putthipong   Boonchuwong    5504800065
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก   บำรุงศรี
Mr. Eak   Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

พุทธิพงษ์ บุญชูวงศ์. (2563). ระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที (กรณีศึกษา บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

      ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเว็บแอปพลิเคชันระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอทีภายในองค์กร โดยเว็บแอปพลิเคชันสามารถแจ้งขอใช้บริการแจ้งซ่อมได้ ระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย 1.ระบบงานหลักสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ 2.ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบในส่วนของการออกรายงาน 3.ระบบสำหรับพนักงานในการแจ้งซ่อม และ 4.ระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที ผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที เป็นการจัดการข้อมูลต่างๆให้เป็นระเบียบและใช้งานระบบได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  ลดการสูญหายของข้อมูล เข้าถึงข้อมูล และช่วยลดภาระการทำงานของพนักงานลงได้ พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP, CSS, JavaScript และ HTML ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code บริหารจัดการข้อมูลด้วย MySQL โดยสามารถใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ( Web Browser )

คำสำคัญ : ฝ่ายสารสนเทศ, อินทราเน็ต, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

       The objective of this project was to develop a service record system for the information technology department of Takuni Group Public Company Limited. The system was a web application for informing problems or requests for services to the IT department and was divided into 4 parts: 1. To manage the master data operated by the administrator; 2. To organize the report operated by the administrator; 3. To inform problems and requests for services operated by the employee; and 4. To record the solution by the IT staff. The advantages of the system were to organize information, to reduce data loss, be easy to use, and reduce the workload of the IT staff. The system was developed with HTML, CSS, JavaScript, and PHP with Visual Studio Code editor and manage the database with MySQL. The users could use the system via a web browser within the Intranet of the company.

Keywords: Information technology / Intranet / Web application


  Service Record System for Information Technology Department (Case study: Takuni Group Public Company Limited)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1209
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print