ระบบบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ หจก.เอ็น.ลิ้งค์ อินเตอร์เซอร์วิส

Last modified: June 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ หจก.เอ็น.ลิ้งค์ อินเตอร์เซอร์วิส
Online Maintenance Recording System (N.LINK INTER SERVICE LIMITED PARTNERSHIP)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฏฐินี    นาคประเสริฐ      5704800068
Ms. Natsinee   Nakprasert    5704800068
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก   บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ณัฏฐินี  นาคประเสริฐ. (2563). ระบบบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ หจก.เอ็น.ลิ้งค์ อินเตอร์เซอร์วิส. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

         วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์เพื่อพัฒนาระบบให้ หจก. เอ็น.ลิ้งค์ อินเตอร์เซอร์วิส เป็นระบบบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ สำหรับเป็นสื่อกลางระหว่างพนักงานภายในบริษัทและผู้ใช้บริการของบริษัทโดยสามารถใช้บริการของระบบเว็บที่พนักงานส่วนใหญ่มีข้อมูลในระบบอยู่แล้ว จากเดิมบริษัทจะต้องเสียเวลาในการหาข้อมูลของผู้ใช้บริการจากสมุดจดบันทึกต่างๆ ซึ่งข้อมูลอาจมีการตกหลนหรือไม่ครบถ้วน ระบบที่ผู้จัดทำพัฒนานี้จะช่วยให้พนักงานภายในบริษัทได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยสามารถค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลเก่าของผู้ใช้บริการได้ สามารถแจ้งสถานะการซ่อมสินค้าให้พนักงานทราบได้ และยังสามารถพิมพ์ออกเป็นรายงานได้อีกด้วย ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สำหรับเจ้าของบริษัท สามารถเพิ่มพนักงานภายในบริษัทได้ ดูข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ และยังสามารถดูสถิติการเข้าใช้งานได้ ทั้งแบบรายวัน, รายเดือน, รายปี และ 2) สำหรับพนักงาน สามารถค้นหาข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ทั้งเก่าและใหม่ได้   และพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการทฤษฎีเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา PHP, HTML5, CSS และ JavaScript จัดการฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin

คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน, ออนไลน์, แจ้งซ่อม


Abstract

        This research had the objective to develop an online maintenance log system for N. Link Inter Service Ltd.. The system functioned as a medium between the company’s employees and service users of the company, and received maintenance services via a web system that where most employees had data. In the past, the company spent more time searching for user data from a large number of papered notes, and some required data was lost or incomplete. The developed system will facilitate the employees from searching or browsing the original information of the users. The system can notify the employee about the status of the product repair then print out a report. The system was divided into 2 parts: 1) the company owner section that assists the owner to add and view the employees’ profiles, view statistics of usage in daily, monthly, yearly format; and 2) the employee section that assists employees to search for
information of new and former users. The developed software was based on the theory of web applications by using PHP, HTMLS, CSS, and JavaScript languages, and the database management was made by phpMyAdmin.

Keywords: Web application, Online, Request for repairing


ระบบบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ หจก.เอ็น.ลิ้งค์ อินเตอร์เซอร์วิส | Online Maintenance Recording System (N.LINK INTER SERVICE LIMITED PARTNERSHIP)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 779
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print