ระบบค้นหาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์

Last modified: June 13, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบค้นหาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์
Motorcycle Recap Shop Route Finder System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ปาณัทม์โชติ  เจริญเดช  5604800022
Mr. Panutchot  Charoendaj  5604800022
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ปาณัทม์โชติ  เจริญเดช. (2563). ระบบค้นหาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ ณ ปัจจุบันในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่มักประสบปัญหายางแตกของคนที่ขับมอเตอร์ไซค์กลางคืน หรือไปในสถานที่ที่ไม่ได้ชำนาญเส้นทาง ทำให้ไม่สามารถหาร้านที่จะซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์ได้ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการตรวจสอบยืนยันอนุมัติร้านและข้อมูลหลักอื่น ๆ ที่ใช้ในระบบ ส่วนที่ 2 สำหรับผู้ใช้ทั่วไปสามารถหาร้านซ่อมสามารถแสดงเส้นทางไปยังร้านซ่อมที่เลือก และส่วนที่ 3 สำหรับร้านปะยางสามารถเพิ่มข้อมูลร้านซ่อมได้ โดยการพัฒนาระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  Backend System และ Frontend System พัฒนาโดยใช้ภาษา HTML และ PHP และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ซึ่งระบบจะช่วยให้การค้นหาร้านปะยางเวลาฉุกเฉินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถนำทางเส้นทางไปยังจุดหมายได้สะดวกและรวดเร็ว

คำสำคัญ: ร้านปะยาง, ระบบนำทาง, มอเตอร์ไซค์


Abstract

The objective of this project was to develop a motorcycle recap shop route finder system. Most of motorists have many problems with broken or leaky tires late at night or even lack of car route experience, creating a problem to seldom find motorcycle recap shops. The organizer put great effort to create a motorcycle recap shop route finder management system by splitting into 3 main tasks: 1) For those who are responsible for motorcycle recap shops approval and other informations; 2) For those who are motorists who need repairs could find the route to the shops; 3) For motorcycle recap shops, enable them to develop none details system into 2 main parts, backend system and frontend system. The system applied HTML and PHP for development and information system management with MySQL.These systems could make it faster to find the motorcycle recap shops in case of emergency and lead them quickly to the destination.

Keywords:  Motorcycle Recap Shop, Route System, Motorcycle.


ระบบค้นหาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์|  Motorcycle Recap Shop Route Finder System  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 2
Views: 1385
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print