ระบบการขอบริการ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการขอบริการ
Service Request Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐภัทร ลลิตปุรนานนท์ 5904800011, นายนันทพงศ์  อัจฉรยวนิช 5904800053
Mr. Natthapat Lalitpurananon 5904800011, Mr. Nuntapong Ajchariyawanich 5904800053
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐภัทร ลลิตปุรนานนท์ และ นันทพงศ์  อัจฉรยวนิช. (2561). ระบบการขอบริการ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท โกไฟว์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ TKS โดยทำหน้าที่ให้บริการและดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสเนทศ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ให้กับ TKS โดยระบบการขอบริการเป็นระบบหนึ่งที่บริษัท โกไฟว์ จำกัด พัฒนาให้แก่ TKS สำหรับแจ้งขอใช้บริการทางด้านไอทีและบริการต่างๆ โดยระบบงานเดิมซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันมีการทำงานที่ล่าช้าและปรับปรุงแก้ไขยากเนื่องจากเป็นระบบที่พัฒนามาเป็นเวลานานแล้ว คณะผู้จัดทำซึ่งเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบการขอบริการใหม่ โดยยังคงเป็นเว็บแอปพลิเคชัน แต่ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ โดยใช้เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเลเยอร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 เลเยอร์ ได้แก่ 1) Front end สำหรับติดต่อกับผู้ใช้ 2) Service ติดต่อกับ API 3) API รับ URL จาก Service และวิธีการส่งข้อมูล 4) Biz กระบวนการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล และ 5) DAL จัดการข้อมูลและฐานข้อมูลโดยใช้ Linq และการแสดงผลข้อมูลคำร้องขอบริการใช้การแสดงผลโดยแบ่งเป็นหน้า หรือ Paging เพื่อให้การแสดงผลข้อมูลเร็วขึ้น ผู้ใช้ไม่ต้องรอนาน พัฒนาด้วย Microsoft Visual Studio .Net Core ภาษา C# เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการทดสอบร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำการทดสอบการทำงานขอแต่ละฟังก์ชัน และการทำงานร่วมกันของฟังก์ชัน ได้ผลลัพธ์ ฟังก์ชันต่างๆ ทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ และแต่ละฟังก์ชันสามารถทำงานร่วมกันได้

คำสำคัญ: การขอบริการ, การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเลเยอร์, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

Gofive Company Limited is a subsidiary of TKS, which provides computer and information technology services for TKS. The Service Request Management System (SRM) was developed for TKS for requesting to use IT and various other services. The old system, which was a web application, has been delayed and was difficult maintain because it was developed a long time ago. ธhe cooperative education students were assigned to develop a new system. This system was still a web application and used a new software development process by using layered software development techniques divided into 5 layers which were: 1) Front end for user interface; 2) Service for interface with API; 3) API for receiving URL from service and data transmission method; 4) Biz do the processes except database process; and 5) DAL manages data and database by using Linq. Rendering the service of requested data by using paging for faster data rendering so the users do not have to wait for a long time. The new system was developed with Microsoft Visual Studio, .Net Core, and C # language. During the testing process, the authors tested with the relevant employees for unit testing and integration testing, the result showed that each function worked as specified.

Keywords:  Service Request System, Layer software development process, Web application.


ระบบการขอบริการ / Service Request Management System   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 258
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print